Visa allt om Sollentuna Stadshus AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 *
Nettoomsättning 1 841 132 1 725 395 1 581 573 1 605 686 1 620 903 1 566 941
Övrig omsättning 79 407 73 317 71 674 64 901 60 189 37 671
Rörelseresultat (EBIT) 165 460 116 482 159 771 176 977 166 628 236 072
Resultat efter finansnetto 124 902 747 285 810 218 325 091 172 639 190 445
Årets resultat 104 923 714 350 766 983 271 192 128 923 143 727
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 974 725 7 483 689 7 340 665 6 487 907 5 445 615 5 327 593
Omsättningstillgångar 1 041 209 1 777 934 1 474 278 1 157 932 496 933 390 314
Tillgångar 9 015 934 9 261 623 8 814 943 7 645 839 5 942 548 5 717 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 111 429 4 034 508 3 372 562 3 033 576 2 780 387 -
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 542 044 542 995 304 534 295 292 280 674 242 019
Långfristiga skulder 3 615 153 4 107 435 4 009 379 3 270 610 2 099 163 -
Kortfristiga skulder 747 308 576 685 1 128 468 1 046 361 782 324 829 437
Skulder och eget kapital 9 015 934 9 261 623 8 814 943 7 645 839 5 942 548 5 717 907
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
Löner till styrelse & VD 8 780 9 225 9 159 9 508 8 023 8 331
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 293 937 288 524 302 570 322 209 309 513 308 405
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 128 744 121 717 127 977 138 537 128 629 126 460
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 19 000
Omsättning 1 920 539 1 798 712 1 653 247 1 670 587 1 681 092 1 604 612
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 711 704 784 834 876 875
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 590 2 451 2 017 1 925 1 850 1 791
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 610 603 568 551 535 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 416 020 363 552 403 860 370 633 352 623 423 172
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,71% 9,09% -1,50% -0,94% 3,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,07% 8,42% 9,60% 4,66% 3,40% 4,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,12% 45,22% 53,53% 22,18% 12,45% 15,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,96% 69,62% 21,86% 6,95% -17,61% -28,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,60% 43,56% 38,26% 39,68% 46,79% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,92% 307,96% 130,44% 110,45% 63,30% 47,06%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 2 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -3 692 -5 159 -5 529 -2 978 -791 -576 -45
Resultat efter finansnetto -1 902 903 784 743 695 9 995 4 021 -2 389 43 056
Årets resultat 32 701 895 363 731 116 16 825 13 516 14 110 43 056
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 968 662 968 662 1 066 668 1 090 000 1 087 070 1 100 000 1 090 000
Omsättningstillgångar 1 355 161 1 398 152 831 686 58 958 100 912 69 870 43 151
Tillgångar 2 323 823 2 366 814 1 898 354 1 148 958 1 187 982 1 169 870 1 133 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 729 689 1 724 987 857 624 554 506 555 682 561 166 43 106
Obeskattade reserver 1 000 0 0 0 0 2 000 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 590 000 590 000 590 000 590 000 590 000 590 000 1 090 000
Kortfristiga skulder 3 135 51 826 450 730 4 451 42 301 16 704 45
Skulder och eget kapital 2 323 823 2 366 814 1 898 354 1 148 958 1 187 982 1 169 870 1 133 151
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Löner till styrelse & VD 350 367 287 278 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 99 - 81 79 0 - 0
Utdelning till aktieägare 28 000 28 000 28 000 28 000 18 000 19 000 36 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 5 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 692 -5 159 -5 529 -2 978 -791 -576 -45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,47% 72,88% 45,18% 48,26% 46,78% 48,10% 3,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43 226,83% 2 697,78% 184,52% 1 324,60% 238,56% 418,28% 95 891,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!