Visa allt om Aino Health AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 19 908 23 044 24 916 25 873 20 754 19 252
Övrig omsättning 146 55 541 56 157 133
Rörelseresultat (EBIT) -14 411 -14 178 -13 978 -14 407 -20 654 -30 950
Resultat efter finansnetto -14 962 -15 220 -13 166 -15 273 -22 003 -31 786
Årets resultat -14 962 -15 220 -13 166 -15 276 -22 006 -31 790
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 098 14 559 17 153 20 483 21 090 18 250
Omsättningstillgångar 6 236 4 459 16 223 8 925 16 978 13 137
Tillgångar 17 334 19 018 33 376 29 408 38 068 31 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 234 2 577 16 016 14 469 29 857 21 962
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 659 1 061 1 487 367 250 692
Kortfristiga skulder 18 909 15 380 15 873 14 572 7 961 8 733
Skulder och eget kapital 17 334 19 018 33 376 29 408 38 068 31 387
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 2 620 1 646 2 513 4 387 4 145 4 524
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 12 017 13 731 16 144 14 721 17 096 18 782
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0
Sociala kostnader 3 281 4 304 5 531 3 847 4 651 5 811
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 054 23 099 25 457 25 929 20 911 19 385
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 26 28 29 37 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 327 886 890 892 561 438
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 224 764 874 808 652 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 537 -11 382 -11 095 -12 125 -18 657 -29 041
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,61% -7,51% -3,70% 24,67% 7,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -81,72% -73,18% -35,57% -50,71% -56,15% -100,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -71,16% -60,40% -47,65% -57,64% -103,00% -164,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -63,66% -47,39% 1,40% -21,83% 43,45% 22,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -12,89% 13,55% 47,99% 49,20% 78,43% 69,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,98% 28,99% 102,21% 61,25% 211,72% 147,73%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettoomsättning 5 101 5 838 - 4 541 368 0 0
Övrig omsättning 145 55 - 58 157 61 3
Rörelseresultat (EBIT) -13 553 -12 015 - -10 914 -16 401 -24 433 -2 786
Resultat efter finansnetto -13 440 -12 368 - -10 942 -16 816 -24 357 -2 786
Årets resultat -13 740 -13 188 - -10 607 -18 550 -30 258 -2 895
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 411 23 374 - 25 301 25 063 20 112 18 164
Omsättningstillgångar 6 761 5 535 - 8 412 13 468 8 527 39 366
Tillgångar 29 172 28 909 - 33 713 38 531 28 639 57 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 620 18 360 - 26 291 36 929 26 214 56 472
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 552 10 549 - 7 422 1 602 2 425 1 058
Skulder och eget kapital 29 172 28 909 - 33 713 38 531 28 639 57 530
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
Löner till styrelse & VD 2 620 1 646 - 3 011 1 098 1 669 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 500 1 638 - 2 035 3 776 2 937 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 1 114 1 569 - 1 283 1 207 1 535 0
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 5 246 5 893 - 4 599 525 61 3
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 - 4 4 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 020 1 168 - 1 135 92 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 050 971 - 1 582 1 219 2 100 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 590 -11 052 - -10 673 -16 401 -24 433 -2 786
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,62% - - 1 133,97% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -45,12% -40,69% - -32,06% -42,51% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -258,01% -201,51% - -237,99% -4 450,82% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 15,06% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -152,73% -85,89% - 21,80% 3 224,46% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,12% 63,51% - 77,98% 95,84% 91,53% 98,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,46% 52,47% - 113,34% 840,70% 351,63% 3 720,79%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!