Visa allt om NOBA Group AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 8 439 000 3 177 000 2 177 000 2 029 000 1 650 000 1 474 000 1 430 000 1 276 000
Övrig omsättning 0 0 71 000 0 0 0 13 000 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 325 000 -36 000 1 119 000 748 000 378 000 529 000 573 000 250 000
Resultat efter finansnetto 1 325 000 -36 000 703 000 462 000 378 000 529 000 573 000 250 000
Årets resultat 970 000 -26 000 547 000 351 000 288 000 409 000 446 000 195 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 969 000 9 137 000 33 027 000 1 120 000 291 000 306 000 312 000 328 000
Omsättningstillgångar 110 350 000 99 463 000 52 000 29 914 000 19 282 000 16 572 000 15 461 000 13 834 000
Tillgångar 119 319 000 108 600 000 33 079 000 31 034 000 19 573 000 16 878 000 15 773 000 14 162 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 813 000 19 013 000 3 400 000 5 020 000 2 489 000 2 345 000 2 120 000 1 733 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 416 000 0 0 0 2 830 000 3 794 000 3 157 000 3 187 000
Kortfristiga skulder 91 090 000 89 587 000 29 679 000 26 014 000 14 254 000 10 739 000 10 496 000 9 242 000
Skulder och eget kapital 119 319 000 108 600 000 33 079 000 31 034 000 19 573 000 16 878 000 15 773 000 14 162 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 13 000 0 12 000 12 000 4 000 19 000 21 000 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 385 000 0 154 000 127 000 112 000 100 000 94 000 101 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 0 - - -
Sociala kostnader 106 000 0 72 000 63 000 51 000 46 000 48 000 47 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 439 000 3 177 000 2 248 000 2 029 000 1 650 000 1 474 000 1 443 000 1 276 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 667 - 352 273 220 194 192 179
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 652 - 6 185 7 432 7 500 7 598 7 448 7 128
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 835 859 866
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 774 000 26 000 1 119 000 781 000 401 000 553 000 598 000 271 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 165,63% 45,93% 7,29% 22,97% 11,94% 3,08% 12,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,11% -0,03% 3,38% 2,41% 1,93% 3,13% 3,63% 1,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,70% -1,13% 51,40% 36,87% 22,91% 35,89% 40,07% 19,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 228,23% 310,86% -1 360,91% 192,21% 304,73% 395,73% 347,20% 359,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,61% 17,51% 10,28% 16,18% 12,72% 13,89% 13,44% 12,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,14% 111,02% 0,18% 114,99% 135,27% 154,32% 147,30% 149,69%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 32 000 8 000 8 000 9 000 54 000 286 000 198 000 1 000
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 7 000 0
Rörelseresultat (EBIT) 20 000 -3 000 -3 000 0 2 000 271 000 200 000 -78 000
Resultat efter finansnetto 73 000 144 000 -3 000 0 0 271 000 199 000 63 000
Årets resultat 73 000 144 000 -3 000 0 0 264 000 199 000 63 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 435 000 20 233 000 4 970 000 4 970 000 4 970 000 4 970 000 4 970 000 4 970 000
Omsättningstillgångar 794 000 684 000 54 000 54 000 79 000 302 000 212 000 224 000
Tillgångar 21 229 000 20 917 000 5 024 000 5 024 000 5 049 000 5 272 000 5 182 000 5 194 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 490 000 - 5 018 000 5 020 000 5 020 000 5 259 000 5 179 000 5 039 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 739 000 641 000 6 000 4 000 29 000 13 000 3 000 155 000
Skulder och eget kapital 21 229 000 20 917 000 5 024 000 5 024 000 5 049 000 5 272 000 5 182 000 5 194 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12 *
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 0 0 2 082 0 - 4 000 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 4 000 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 473 0 2 000 2 000 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 221 431 177 145 55 473
Omsättning 32 000 8 000 8 000 9 000 54 000 286 000 205 000 1 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 000 -3 000 -3 000 0 2 000 271 000 200 000 -78 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 300,00% 0,00% -11,11% -83,33% -81,12% 44,44% 19 700,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,46% 0,71% -0,06% 0,00% 0,04% 5,14% 3,86% 1,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 303,12% 1 862,50% -37,50% 0,00% 3,70% 94,76% 101,01% 6 300,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 171,88% 537,50% 600,00% 555,56% 92,59% 101,05% 105,56% 6 900,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,52% - 99,88% 99,92% 99,43% 99,75% 99,94% 97,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,44% 106,71% 900,00% 1 350,00% 272,41% 2 323,08% 7 066,67% 144,52%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2021-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!