Visa allt om Skolon AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12
Nettoomsättning 61 928 36 601 28 150
Övrig omsättning 5 948 4 647 35
Rörelseresultat (EBIT) -9 396 -4 986 -9 764
Resultat efter finansnetto -9 187 -4 730 -10 087
Årets resultat -9 210 -4 802 -10 317
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 778 8 532 6 813
Omsättningstillgångar 39 766 13 511 16 001
Tillgångar 50 544 22 043 22 814
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 927 3 210 8 285
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 41 118
Kortfristiga skulder 28 617 18 792 14 411
Skulder och eget kapital 50 544 22 043 22 814
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
Löner till styrelse & VD 1 144 0 814
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - -
Löner till övriga anställda 22 071 12 933 13 009
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 6 499 4 608 3 817
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 67 876 41 248 28 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 24 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 064 1 525 3 128
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 789 711 1 960
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 921 -2 069 -6 916
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 69,20% 30,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,14% -21,43% -42,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,80% -12,90% -34,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,69% 56,00% 58,22%
Rörelsekapital/omsättning 18,00% -14,43% 5,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,38% 14,56% 36,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,94% 70,52% 108,44%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 34 330 23 644 14 034 4 991 2 198 1 026 626 370 0
Övrig omsättning 5 733 4 509 26 2 488 2 381 2 056 1 923 1 590 0
Rörelseresultat (EBIT) -11 047 -5 481 -9 098 -7 907 -8 063 -6 582 -4 483 -1 352 -42
Resultat efter finansnetto -11 062 -5 509 -9 104 -7 911 -8 060 -6 581 -4 482 -1 357 -42
Årets resultat -9 062 -3 509 -9 104 -7 911 -8 060 -6 581 -4 482 -1 357 -42
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 453 19 762 13 548 15 534 6 268 5 144 3 958 2 535 1 060
Omsättningstillgångar 30 022 8 855 12 197 12 144 7 771 1 256 2 318 5 123 337
Tillgångar 55 475 28 617 - 27 678 14 039 6 400 6 276 7 657 1 397
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 471 7 448 10 957 20 060 10 598 4 864 5 419 6 901 58
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 004 21 170 14 788 7 618 3 441 1 536 856 756 1 339
Skulder och eget kapital 55 475 28 617 - 27 678 14 039 6 400 6 276 7 657 1 397
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 1 144 - - - 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 19 396 9 9 530 4 859 3 844 2 973 2 241 366 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 5 720 4 2 394 1 914 1 509 1 098 819 114 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 063 28 153 14 060 7 479 4 579 3 082 2 549 1 960 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 19 15 14 10 7 7 5 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 271 1 244 936 357 220 147 89 74 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 774 695 795 500 552 598 439 99 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 126 -3 342 -7 012 -6 119 -6 706 -5 609 -3 894 -1 169 -42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,20% 68,48% 181,19% 127,07% 114,23% 63,90% 69,19% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,81% -19,08% - -28,56% -57,41% -102,83% -71,41% -17,66% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -32,02% -23,10% -64,70% -158,41% -366,70% -641,42% -715,97% -365,41% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 95,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 2,97% -52,09% -18,46% 90,68% 197,00% -27,29% 233,55% 1 180,27% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,72% 26,03% - 72,48% 75,49% 76,00% 86,34% 90,13% 4,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,51% 41,83% 82,48% 159,41% 225,84% 81,77% 270,79% 677,65% 25,17%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!