Visa allt om Henrik Lisecke Golf AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 583 3 259 3 316 - 3 858 4 025 3 727 2 843 1 490
Övrig omsättning 196 189 197 - 199 145 150 134 133
Rörelseresultat (EBIT) 69 118 162 - -313 -254 97 -389 -128
Resultat efter finansnetto 58 114 146 - -322 -267 84 -399 -131
Årets resultat 58 114 146 - -322 -267 84 -399 -131
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 - 7 8 10 11 5
Omsättningstillgångar 649 337 305 - 343 495 459 336 187
Tillgångar 654 342 310 - 350 504 468 347 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -124 -182 -296 - -636 -314 -47 -230 -81
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 778 524 606 - 986 818 515 578 274
Skulder och eget kapital 654 342 310 - 350 504 468 347 192
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 588 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 204 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Omsättning 2 779 3 448 3 513 - 4 057 4 170 3 877 2 977 1 623
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 292 1 630 1 658 - 1 929 2 013 1 864 1 422 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 421 442 415 - 478 560 429 397 245
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 69 118 162 - -311 -252 99 -387 -128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,74% -1,72% - - -4,15% 8,00% 31,09% 90,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,55% 34,50% 52,26% - -89,43% -50,40% 20,73% -112,10% -66,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,67% 3,62% 4,89% - -8,11% -6,31% 2,60% -13,68% -8,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,55% 36,15% 38,27% - 51,94% 53,81% 59,94% 52,83% 82,48%
Rörelsekapital/omsättning -4,99% -5,74% -9,08% - -16,67% -8,02% -1,50% -8,51% -5,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -18,96% -53,22% -95,48% - -181,71% -62,30% -10,04% -66,28% -42,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,23% 16,79% 27,06% - 4,26% 10,51% 18,64% 18,69% 41,97%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!