Visa allt om Airports Worldwide Sweden Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 73 013 57 680 147 707 152 429 148 242 147 858 138 236 175 418
Övrig omsättning 89 609 3 327 2 180 2 536 3 384 2 555 1 924 2 755
Rörelseresultat (EBIT) - -52 204 -51 274 -7 939 5 364 8 086 8 239 -478 660
Resultat efter finansnetto - -52 780 -51 852 -10 060 3 620 6 472 -11 588 -525 664
Årets resultat - -52 780 -51 852 -10 060 3 620 6 472 -11 588 -525 664
Balansräkningar (tkr)
2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 404 97 967 102 934 140 950 133 124 129 703 120 886 96 488
Omsättningstillgångar 20 390 39 009 61 234 75 206 82 599 75 652 44 957 69 532
Tillgångar 205 794 136 976 164 167 216 156 215 723 205 355 165 843 166 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 198 24 242 77 021 128 873 115 597 111 977 105 505 -337 906
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 71 428 25 725 1 875 28 375 25 682 50 503 25 480 427 519
Kortfristiga skulder 70 168 87 009 85 271 58 908 74 444 42 875 34 858 76 408
Skulder och eget kapital 205 794 136 976 164 167 216 156 215 723 205 355 165 843 166 020
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 *
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 4 760 1 700 2 327 2 985 2 192 1 211 1 050 2 842
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 408 40 874 57 598 56 504 53 835 53 865 50 514 59 244
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 17 540 17 185 24 551 24 031 22 213 21 143 19 415 24 021
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 162 622 61 007 149 887 154 965 151 626 150 413 140 160 178 173
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 95 95 142 134 129 132 126 126
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 769 607 1 040 1 138 1 149 1 120 1 097 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 528 569 602 581 548 533 642
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - -44 733 -2 783 3 161 17 739 17 423 15 507 19 441
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,58% -60,95% -3,10% 2,82% 0,26% 6,96% -21,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -38,07% -31,20% -3,67% 2,49% 3,94% 5,14% -288,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -90,40% -34,67% -5,21% 3,62% 5,47% 6,17% -272,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 96,63% 97,52% 97,08% 98,21% 97,69% 98,46% 98,26%
Rörelsekapital/omsättning -68,18% -83,22% -16,27% 10,69% 5,50% 22,17% 7,31% -3,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,20% 17,70% 46,92% 59,62% 53,59% 54,53% 63,62% -203,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,46% 42,25% 68,56% 123,99% 108,00% 172,14% 122,96% 88,17%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2021-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 50 0
Rörelseresultat (EBIT) -111 -81 -66 -67 -65 -137 -748 0
Resultat efter finansnetto -111 -81 -66 -1 701 -39 383 -1 755 -18 580 -560 666
Årets resultat -111 -81 -66 -1 701 -39 383 -1 755 -18 580 -560 666
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 026 43 026 43 026 43 026 43 026 80 600 80 600 80 600
Omsättningstillgångar 806 875 980 1 046 1 082 1 178 1 284 0
Tillgångar 43 832 43 901 44 006 44 072 44 108 81 778 81 884 80 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 752 43 862 - 44 009 22 374 61 757 63 512 -372 908
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 20 807 19 128 17 605 418 144
Kortfristiga skulder 80 39 63 63 927 893 767 35 364
Skulder och eget kapital 43 832 43 901 44 006 44 072 44 108 81 778 81 884 80 600
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 50 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -111 -81 -66 -67 -65 -137 -748 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,82% 99,91% - 99,86% 50,73% 75,52% 77,56% -462,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 007,50% 2 243,59% 1 555,56% 1 660,32% 116,72% 131,91% 167,41% 0,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!