Visa allt om Veroveli AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 19 951 17 346 12 652 7 120 4 831 - 3 991 2 363
Övrig omsättning - - - 375 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 899 1 398 383 326 -278 - 493 195
Resultat efter finansnetto 1 809 1 353 337 304 -320 - 475 181
Årets resultat 957 749 181 177 0 - 266 86
Balansräkningar (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 210 200 250 300 350 - 0 0
Omsättningstillgångar 10 024 10 624 6 738 4 249 2 094 - 2 602 1 386
Tillgångar 10 234 10 824 6 988 4 549 2 444 - 2 602 1 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 318 1 706 958 777 600 - 402 136
Obeskattade reserver 1 056 543 183 89 12 - 179 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0
Långfristiga skulder 1 761 1 415 1 306 1 068 857 - 473 300
Kortfristiga skulder 5 099 7 159 4 541 2 615 976 - 1 548 897
Skulder och eget kapital 10 234 10 824 6 988 4 549 2 444 - 2 602 1 386
Löner & utdelning (tkr)
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04 *
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 4 107 2 309 - 723 902
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 318 754 - 235 295
Utdelning till aktieägare 174 345 0 0 0 - 0 0
Omsättning 19 951 17 346 12 652 7 495 4 831 - 3 991 2 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 12 9 6 - 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 950 867 1 054 791 805 - 1 996 1 182
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 670 830 677 510 - 487 699
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 949 1 448 433 376 -228 - 493 195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,02% 37,10% 77,70% 47,38% - - 68,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,56% 12,92% 5,50% 7,61% -11,29% - 19,18% 14,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,52% 8,06% 3,04% 4,86% -5,71% - 12,50% 8,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,65% 92,91% 89,53% 93,44% 65,37% - 44,53% 75,20%
Rörelsekapital/omsättning 24,69% 19,98% 17,36% 22,95% 23,14% - 26,41% 20,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,70% 19,67% 15,75% 18,61% 24,93% - 20,52% 12,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,59% 148,40% 142,41% 148,15% 214,55% - 168,09% 154,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-04 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...