Visa allt om Systrarnas Söta AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 289 5 346 - 2 998 2 824 2 466 1 910 887
Övrig omsättning 312 288 - 19 11 36 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) 552 491 - -335 576 868 -5 -158 -398
Resultat efter finansnetto 552 491 - -343 575 867 -6 -159 -400
Årets resultat 326 81 - -67 462 579 -6 -117 -296
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 17 - 35 0 0 0 0 211
Omsättningstillgångar 1 954 1 680 - 1 130 1 749 1 298 42 110 74
Tillgångar 1 995 1 698 - 1 165 1 749 1 298 42 110 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 301 975 - 551 1 080 618 39 45 44
Obeskattade reserver 287 150 - 0 276 126 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 407 572 - 614 392 553 3 65 240
Skulder och eget kapital 1 995 1 698 - 1 165 1 749 1 298 42 110 284
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 209 620 547 0 396 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 450 305 119 0 86 86
Utdelning till aktieägare 170 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 601 5 634 - 3 017 2 835 2 502 8 910 887
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 - 4 3 3 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 882 891 - 750 941 822 - 455 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 428 - 415 313 226 - 241 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 567 498 - -320 576 868 -5 -158 -366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,07% - - 6,16% 14,52% 246 500,00% -99,89% 2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,67% 28,92% - -28,76% 32,93% 66,87% -11,90% -143,64% -140,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,44% 9,18% - -11,17% 20,40% 35,20% -500,00% -17,36% -44,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,49% 61,92% - 57,40% 66,18% 71,94% 100,00% 50,88% 48,25%
Rörelsekapital/omsättning 29,25% 20,73% - 17,21% 48,05% 30,21% 3 900,00% 4,95% -18,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,43% 64,31% - 47,30% 74,06% 55,18% 92,86% 40,91% 15,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 480,10% 293,71% - 184,04% 446,17% 234,72% 1 400,00% 169,23% 27,50%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...