Visa allt om Dometic Group AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 48 809 0 0 0
Övrig omsättning 130 000 127 000 48 000 - 27 211 39 180 181 258
Rörelseresultat (EBIT) - -3 000 -6 000 -15 -428 3 113 126 255
Resultat efter finansnetto - -354 000 -121 000 -245 929 -7 185 9 151 -10 393
Årets resultat - -1 000 136 000 -11 938 -648 8 626 -10 393
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 738 000 13 580 000 13 572 000 9 962 694 8 503 377 7 698 660 7 194 188
Omsättningstillgångar 893 000 2 745 000 2 875 000 466 134 27 643 62 742 240 624
Tillgångar 22 631 000 16 325 000 16 447 000 10 428 828 8 531 020 7 761 402 7 434 812
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 845 000 11 579 000 11 583 000 6 980 639 5 978 668 4 437 373 4 205 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 27 000 13 000 9 000 14 736 3 147 2 485 0
Långfristiga skulder 9 810 000 4 453 000 4 353 000 3 127 065 2 481 706 3 228 017 2 953 309
Kortfristiga skulder 1 949 000 280 000 502 000 306 388 67 499 93 527 276 284
Skulder och eget kapital 22 631 000 16 325 000 16 447 000 10 428 828 8 531 020 7 761 402 7 434 812
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 7 217 7 505 6 945 13 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 000 35 000 31 000 22 580 8 369 12 653 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - -
Sociala kostnader 22 000 25 000 16 000 16 391 10 685 14 413 9 436
Utdelning till aktieägare 606 458 547 292 0 0 0 0 0
Omsättning 130 000 127 000 48 000 48 809 27 211 39 180 181 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 7 8 6 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 6 101 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 10 167 7 500 6 714 5 850 4 497 3 827 2 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - -3 000 -6 000 -15 -428 3 113 126 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 2,87% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 613,15% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - 327,29% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,92% 70,93% 70,43% 66,94% 70,08% 57,17% 56,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,82% 980,36% 572,71% 152,14% 40,95% 67,08% 87,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...