Visa allt om ViaConto Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 27 345 41 158 28 698 34 831 20 768 15 255 14 625 15 449 14 939 888
Övrig omsättning 22 770 14 342 0 181 2 734 1 970 1 093 1 037 536 11
Rörelseresultat (EBIT) 7 602 10 803 10 057 5 270 3 707 1 164 898 4 033 -715 -2 728
Resultat efter finansnetto 8 301 11 208 10 047 681 -183 -532 -1 518 1 654 -1 910 -2 771
Årets resultat 5 328 6 590 9 358 334 -2 090 -532 -1 518 1 654 -1 910 -2 771
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 000 10 155 10 155 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 50 557 54 890 62 857 - 39 734 16 262 17 335 16 754 17 634 4 991
Tillgångar 60 557 65 045 73 012 0 49 734 26 262 17 335 16 754 17 634 4 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 785 18 097 11 506 866 82 173 205 1 723 69 59
Obeskattade reserver 3 225 3 225 415 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 100 3 622 46 495 28 295 21 929 23 793 15 070 13 403 15 766 3 526
Kortfristiga skulder 39 447 40 101 14 596 21 133 27 723 2 296 2 060 1 628 1 799 1 406
Skulder och eget kapital 60 557 65 045 73 012 0 49 734 26 262 17 335 16 754 17 634 4 991
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 761 642 0 - 0 - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 150 3 604 3 738 - 3 868 3 283 3 294 3 085 2 957 514
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 097 1 363 1 263 - 1 321 977 742 691 757 137
Utdelning till aktieägare 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 115 55 500 28 698 35 012 23 502 17 225 15 718 16 486 15 475 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 13 11 8 8 8 8 7 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 279 3 166 2 208 3 166 2 596 1 907 1 828 1 931 2 134 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 451 401 566 659 545 514 477 541 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 602 10 803 10 057 5 270 3 707 1 164 898 4 033 -715 -2 728
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,56% 43,42% -17,61% 67,71% 36,14% 4,31% -5,33% 3,41% 1 582,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,71% 17,23% 13,77% - 7,45% 7,01% 8,81% 27,24% -1,64% -54,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,36% 27,23% 35,04% 15,13% 17,85% 12,06% 10,45% 29,54% -1,93% -306,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,63% 35,93% 168,17% -60,67% 57,83% 91,55% 104,44% 97,91% 106,00% 403,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,87% 31,69% 16,20% - 0,16% 0,66% 1,18% 10,28% 0,39% 1,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,16% 136,88% 430,65% - 143,33% 708,28% 841,50% 1 029,12% 980,21% 354,98%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!