Visa allt om Rikshem Intressenter AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 062 000 3 032 000 2 916 000 2 792 000 2 665 000 2 483 566 2 039 495 1 691 221 1 484 527 1 277 395
Övrig omsättning 0 0 250 000 16 000 98 000 0 0 0 0 8 689
Rörelseresultat (EBIT) 1 526 000 1 680 000 1 286 000 1 008 000 1 153 000 1 344 204 1 101 890 910 347 752 608 512 898
Resultat efter finansnetto 7 346 000 3 005 000 2 842 000 2 913 000 2 959 000 3 058 601 2 521 005 1 078 463 1 502 529 -7 106
Årets resultat 5 931 000 2 480 000 2 244 000 2 490 000 2 441 000 2 436 974 1 880 968 948 933 1 431 067 -19 722
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 875 000 54 357 000 51 919 000 47 606 000 42 801 000 39 588 297 33 363 167 25 483 217 20 236 074 15 397 715
Omsättningstillgångar 675 000 1 054 000 1 011 000 1 449 000 848 050 673 737 290 223 481 502 197 586 151 959
Tillgångar 62 550 000 55 411 000 52 930 000 49 055 000 43 649 050 40 262 034 33 653 390 25 964 719 20 433 660 15 549 674
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 991 000 23 057 000 - 18 336 000 15 846 050 13 406 459 9 797 895 4 591 827 3 645 779 1 748 761
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 2 056 370 0 861 727 0 419 009
Långfristiga skulder 25 471 000 24 985 000 23 796 000 24 731 000 19 598 000 13 059 448 10 880 401 9 189 860 6 047 234 3 457 672
Kortfristiga skulder 8 088 000 7 369 000 8 555 000 5 988 000 8 205 000 11 739 757 12 975 094 11 321 305 10 740 647 9 924 232
Skulder och eget kapital 62 550 000 55 411 000 52 930 000 49 055 000 43 649 050 40 262 034 33 653 390 25 964 719 20 433 660 15 549 674
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 15 000 10 138 000 5 317 5 017 10 373 11 550 8 529 8 294 10 173
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 134 000 111 556 000 112 392 96 697 88 791 75 156 53 954 42 273 33 188
Varav resultatlön till övriga anställda 0 13 000 0 13 093 11 441 10 695 - - - -
Sociala kostnader - 70 000 69 825 000 55 790 62 158 48 342 42 757 25 621 20 367 23 454
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 062 000 3 032 000 3 166 000 2 808 000 2 763 000 2 483 566 2 039 495 1 691 221 1 484 527 1 286 084
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 279 265 246 213 201 180 147 140 141 91
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 975 11 442 11 854 13 108 13 259 13 798 13 874 12 080 10 529 14 037
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 778 533 815 815 819 881 629 - 734
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 526 000 1 680 000 1 286 000 1 011 000 1 153 000 1 347 164 1 104 902 913 198 755 429 653 893
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,99% 3,98% 4,44% 4,77% 7,31% 21,77% 20,59% 13,92% 16,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,43% 7,65% 6,29% 6,44% 6,78% 8,74% 9,11% 8,08% 10,05% 3,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 254,02% 139,84% 114,16% 113,11% 111,03% 141,66% 150,30% 123,99% 138,37% 40,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 54,39% 54,58% 58,35% 57,19% 58,44% 56,37% 100,00% 42,05%
Rörelsekapital/omsättning -242,10% -208,28% -258,71% -162,57% -276,06% -445,57% -621,96% -640,95% -710,20% -765,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,35% 41,61% - 37,38% 36,30% 33,30% 29,11% 17,68% 17,84% 11,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,35% 14,30% 11,82% 24,20% 10,34% 5,74% 2,24% 4,25% 1,84% 1,53%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 000 -2 000 -1 000 0 0 -100 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -2 000 -1 000 0 12 000 3 364 -11 357 2 180 3 123 -225
Årets resultat 0 -1 000 -1 000 0 11 000 4 490 -265 817 -173 679 35 -289
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 503 000 5 503 000 5 502 000 5 502 000 5 502 000 5 532 599 4 902 117 4 476 383 4 350 051 4 349 866
Omsättningstillgångar 185 000 185 000 188 000 189 000 189 000 147 123 7 018 13 004 12 958 11 200
Tillgångar 5 688 000 5 688 000 5 690 000 5 691 000 5 691 000 5 679 722 4 909 135 4 489 387 4 363 009 4 361 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 658 000 5 658 000 5 659 000 5 660 000 5 660 000 5 649 343 4 361 506 1 304 681 1 478 360 1 478 325
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 137 747 2 837 747 2 837 747
Kortfristiga skulder 30 000 30 000 31 000 31 000 31 000 30 379 547 629 46 959 46 902 44 994
Skulder och eget kapital 5 688 000 5 690 000 5 690 000 5 691 000 5 691 000 5 679 722 4 909 135 4 489 387 4 363 009 4 361 066
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 000 -2 000 -1 000 0 0 -100 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,47% 99,47% 99,46% 99,46% 99,46% 99,47% 88,84% 29,06% 33,88% 33,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 616,67% 616,67% 606,45% 609,68% 609,68% 484,29% 1,28% 27,69% 27,63% 24,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!