Visa allt om Bollnäs Stadshus AB
Visa allt om Bollnäs Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 475 188 456 786 426 574 421 700 399 976 385 555 368 346 370 693
Övrig omsättning 7 811 4 642 9 542 8 457 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 023 54 575 54 527 52 867 58 621 49 195 40 471 34 331
Resultat efter finansnetto 39 005 26 146 15 290 8 015 13 444 10 387 14 144 13 760
Årets resultat 30 360 22 623 10 138 5 002 8 505 6 443 10 133 9 205
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 510 198 1 518 410 1 425 754 1 445 631 1 394 845 1 390 339 1 309 276 1 075 366
Omsättningstillgångar 69 383 66 815 140 908 130 969 89 689 99 055 172 088 103 930
Tillgångar 1 579 580 1 585 226 1 566 662 1 576 600 1 484 534 1 489 394 1 481 364 1 179 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 436 222 052 180 507 174 877 166 415 157 892 149 430 90 356
Minoritetsintressen 18 276 16 628 16 254 13 165 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 38 984 32 855 31 960 31 377 26 237 26 004 32 045 29 882
Långfristiga skulder 1 167 895 1 207 445 1 217 445 1 226 905 1 182 405 1 143 395 1 154 551 928 498
Kortfristiga skulder 123 988 106 246 120 497 130 276 109 477 162 103 145 338 130 560
Skulder och eget kapital 1 579 580 1 585 226 1 566 662 1 576 600 1 484 534 1 489 394 1 481 364 1 179 296
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 4 688 4 447 4 198 4 877 3 368 3 483 3 243 2 887
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 62 448 56 568 50 441 54 255 39 307 36 875 34 381 31 840
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 25 275 22 883 21 536 18 179 17 100 18 238 17 610 16 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 482 999 461 428 436 116 430 157 399 976 385 555 368 346 370 693
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 141 138 127 123 124 118 117 111
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 370 3 310 3 359 3 428 3 226 3 267 3 148 3 340
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 636 617 629 482 497 472 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 190 130 199 129 133 125 554 125 433 113 903 88 939 80 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,03% 7,08% 1,16% 5,43% 3,74% 4,67% -0,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,97% 3,48% 3,12% 3,06% 3,66% 3,41% 2,83% 3,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,19% 12,09% 11,46% 11,43% 13,57% 13,19% 11,38% 9,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,65% 74,67% 65,85% 66,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,49% -8,63% 4,78% 0,16% -4,95% -16,35% 7,26% -7,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,59% 14,01% 11,52% 11,09% 11,21% 10,60% 10,09% 7,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,60% 49,09% 104,92% 91,85% 74,11% 56,48% 113,85% 74,67%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -700 -611 -681 -776 -737 -994 -927 -685 -5
Resultat efter finansnetto 12 000 -1 061 -965 -1 417 -1 447 -1 926 -1 749 -1 826 -5
Årets resultat 13 476 9 398 -791 -1 129 -1 444 -1 926 -690 -1 826 -5
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 218 397 208 257 201 237 201 237 201 237 201 237 201 990 145 990 138 800
Omsättningstillgångar 15 001 3 815 1 114 1 228 1 276 1 333 58 689 1 075 100
Tillgångar 233 398 212 072 202 351 202 465 202 513 202 570 260 679 147 065 138 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 488 124 012 114 614 115 405 116 534 117 703 119 340 68 741 68 895
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 72 173 70 000
Kortfristiga skulder 25 910 18 060 17 737 17 060 15 979 14 867 71 339 6 151 5
Skulder och eget kapital 233 398 212 072 202 351 202 465 202 513 202 570 260 679 147 065 138 900
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 0 105 0 0 294 390 261 268 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 38 0 0 89 402 261 263 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -700 -611 -681 -776 -737 -994 -927 -685 -5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,91% 58,48% 56,64% 57,00% 57,54% 58,10% 45,78% 46,74% 49,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,90% 21,12% 6,28% 7,20% 7,99% 8,97% 82,27% 17,48% 2 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...