Visa allt om Olssons Montage och Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning - 2 146 1 955 2 270 1 678 1 444 1 495 1 471 1 156 553
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 190 10 45 -44 82 -121 311 195 61
Resultat efter finansnetto - 190 10 45 -44 82 -120 312 196 61
Årets resultat - 148 8 133 112 0 0 128 82 -3
Balansräkningar (tkr)
2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 156 423 540 619 347 409
Omsättningstillgångar - 887 666 632 481 215 203 401 407 343
Tillgångar - 887 666 632 637 638 743 1 019 754 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 707 559 552 419 307 307 307 179 97
Obeskattade reserver - 0 0 0 88 244 162 282 146 64
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 79 79 79 79 79 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 101 28 0 51 8 273 430 429 591
Skulder och eget kapital - 887 666 632 637 638 743 1 019 754 752
Löner & utdelning (tkr)
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 335 151
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 060 1 096 937 700 480 600 340 65 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 274 274 257 220 151 189 106 124 48
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 2 146 1 955 2 270 1 678 1 444 1 495 1 471 1 156 553
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 3 3 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 715 652 757 839 722 748 1 471 1 156 553
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 445 440 399 515 378 469 546 610 235
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 190 10 198 112 203 -37 422 257 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 9,77% -13,88% 35,28% 16,20% -3,41% 1,63% 27,25% 109,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 21,42% 1,50% 7,12% -6,91% 12,85% -16,15% 30,72% 25,99% 8,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 8,85% 0,51% 1,98% -2,62% 5,68% -8,03% 21,28% 16,96% 11,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 94,45% 89,77% 87,09% 92,67% 90,17% 91,30% 91,43% 97,75% 79,93%
Rörelsekapital/omsättning - 36,63% 32,63% 27,84% 25,63% 14,34% -4,68% -1,97% -1,90% -44,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 79,71% 83,93% 87,34% 76,55% 77,95% 58,33% 50,52% 38,01% 19,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 878,22% 2 378,57% - 943,14% 2 687,50% 74,36% 93,26% 94,87% 58,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...