Visa allt om Ronnies Rörisolering AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 * 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 2 040 - 2 628 2 437 2 172 2 550 2 599 2 201 2 101 1 604
Övrig omsättning 6 - 0 0 3 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 284 - 271 -59 -131 352 250 164 158 11
Resultat efter finansnetto 284 - 270 -61 -132 352 251 162 156 10
Årets resultat 220 - 154 -109 47 218 149 86 102 3
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 * 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 - 0 0 48 0 0 1 2 3
Omsättningstillgångar 727 - 866 782 782 1 177 886 601 665 368
Tillgångar 745 - 866 782 829 1 177 886 602 665 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 551 - 445 450 559 712 494 344 259 157
Obeskattade reserver 0 - 50 0 0 200 134 79 34 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 194 - 372 332 270 265 258 179 372 215
Skulder och eget kapital 745 - 866 782 829 1 177 886 602 665 371
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06 *
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 360 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 872 848 829 532 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 333 322 305 325 319
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 2 046 - 2 628 2 437 2 175 2 550 2 599 2 201 2 101 1 604
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 3 3 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 040 - 876 812 724 850 866 734 525 535
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 961 - 425 383 395 411 403 383 310 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 286 - 271 -59 -130 352 251 165 159 12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 7,84% 12,20% -14,82% -1,89% 18,08% 4,76% 30,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,12% - 31,41% -7,54% -15,80% 29,91% 28,33% 27,41% 23,76% 2,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,92% - 10,35% -2,42% -6,03% 13,80% 9,66% 7,50% 7,52% 0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,85% - 74,51% 72,38% 66,25% 74,75% 70,91% 70,38% 76,44% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,13% - 18,80% 18,47% 23,57% 35,76% 24,16% 19,17% 13,95% 9,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,96% - 55,89% 57,54% 67,43% 73,75% 67,55% 67,38% 42,72% 42,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 374,74% - 232,80% 235,54% 289,63% 444,15% 343,41% 335,75% 178,76% 171,16%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-06 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!