Visa allt om Markus & Marcus Bygg i Värmland AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 11 061 12 179 12 705 9 992 8 181 11 049 9 488 8 230 7 417 7 330
Övrig omsättning 2 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 881 998 705 534 -458 568 414 190 393 492
Resultat efter finansnetto 1 714 747 647 469 -461 577 416 211 422 489
Årets resultat 1 366 568 423 309 -87 476 321 163 227 265
Balansräkningar (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 170 1 975 350 1 328 433 375 310 50 10 24
Omsättningstillgångar 3 200 9 521 2 044 1 859 1 489 3 361 2 366 2 058 1 818 2 125
Tillgångar 5 370 11 496 2 394 3 187 1 922 3 735 2 676 2 108 1 828 2 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 1 202 1 035 811 502 889 613 443 480 653
Obeskattade reserver 195 195 195 70 0 374 412 412 412 303
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 196 10 099 1 165 2 306 1 420 2 473 1 651 1 253 936 1 193
Skulder och eget kapital 5 370 11 496 2 394 3 187 1 922 3 735 2 676 2 108 1 828 2 149
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 792 805 797
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 742 1 669 855 668 786
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 689 680 614 570 415
Utdelning till aktieägare 1 000 0 400 200 0 300 200 150 0 400
Omsättning 13 835 12 179 12 705 9 992 8 181 11 049 9 488 8 230 7 417 7 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 765 3 045 3 176 1 998 1 636 2 210 1 898 1 372 1 236 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 460 551 401 410 487 463 382 342 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 881 998 705 534 -458 568 414 200 407 506
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,18% -4,14% 27,15% 22,14% -25,96% 16,45% 15,29% 10,96% 1,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,83% 8,68% 30,53% 16,79% -23,83% 15,45% 15,70% 10,10% 23,30% 22,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,88% 8,19% 5,75% 5,35% -5,60% 5,22% 4,43% 2,59% 5,74% 6,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,70% -1,48% 33,82% 35,66% 24,74% 34,51% 30,17% 39,38% 41,70% 42,96%
Rörelsekapital/omsättning 0,04% -4,75% 6,92% -4,47% 0,84% 8,04% 7,54% 9,78% 11,89% 12,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 11,78% 49,59% 27,16% 26,12% 31,61% 34,92% 36,26% 42,87% 40,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,03% 71,73% 166,61% 76,58% 97,54% 122,16% 107,15% 152,35% 168,16% 154,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!