Visa allt om Apotek Produktion & Laboratorier AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 433 218 1 301 052 1 209 648 1 183 251 1 174 165 723 710 486 127 500 145
Övrig omsättning 4 409 5 945 220 45 162 397 319 658
Rörelseresultat (EBIT) -25 612 1 884 8 540 15 088 28 031 -13 762 20 120 26 666
Resultat efter finansnetto -27 597 396 6 603 11 743 23 188 -18 727 14 504 24 784
Årets resultat -25 337 129 4 848 9 219 19 345 -14 436 8 881 18 528
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 307 654 307 622 261 590 228 201 233 548 238 543 212 387 217 256
Omsättningstillgångar 403 982 341 974 300 590 282 277 289 909 272 307 168 910 160 469
Tillgångar 711 636 649 596 562 180 510 478 523 457 510 850 381 297 377 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 423 218 760 218 632 213 785 207 501 188 156 204 533 197 855
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 14 196 12 040 8 485 10 120 19 824 32 536 0 0
Långfristiga skulder 290 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 108 257 107 292
Kortfristiga skulder 214 017 318 796 235 063 186 573 196 132 190 158 68 507 72 578
Skulder och eget kapital 711 636 649 596 562 180 510 478 523 457 510 850 381 297 377 725
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 10 679 - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 226 124 223 114 206 738 203 792 205 606 182 560 159 271 148 884
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 105 274 99 257 92 654 94 489 88 242 79 778 69 556 66 758
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 437 627 1 306 997 1 209 868 1 183 296 1 174 327 724 107 486 446 500 803
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 507 481 467 512 537 491 448 438
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 827 2 705 2 590 2 311 2 187 1 474 1 085 1 142
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 670 641 583 547 534 511 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 549 23 828 29 340 36 877 50 067 7 220 38 932 45 388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,16% 7,56% 2,23% 0,77% 62,24% 48,87% -2,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,60% 0,29% 1,53% 3,01% 5,39% -2,63% 5,40% 7,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,79% 0,15% 0,71% 1,30% 2,40% -1,86% 4,24% 5,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,61% 7,35% 7,46% 7,88% 8,35% 8,78% 19,27% 20,93%
Rörelsekapital/omsättning 13,25% 1,78% 5,42% 8,09% 7,99% 11,35% 20,65% 17,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,18% 33,68% 38,89% 41,88% 39,64% 36,83% 53,64% 52,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,34% 65,26% 77,84% 82,75% 85,64% 81,32% 141,51% 134,46%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 431 459 1 299 985 1 208 642 1 182 198 1 172 335 721 376 483 577 499 861 510 711 264 266
Övrig omsättning 1 396 5 945 220 45 162 397 319 658 757 326
Rörelseresultat (EBIT) -40 220 -10 519 -6 740 762 17 591 -23 369 13 115 14 100 47 085 19 911
Resultat efter finansnetto -41 748 -11 550 -7 649 -650 15 106 -25 127 11 767 13 973 44 215 17 956
Årets resultat -24 703 -577 -140 7 800 8 806 -19 962 5 823 6 910 21 156 9 076
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 207 362 202 172 160 856 138 283 141 147 140 849 120 758 218 487 40 213 47 270
Omsättningstillgångar 433 918 362 179 300 188 290 594 289 538 269 783 168 369 160 049 161 117 136 332
Tillgångar 641 280 564 351 461 044 428 877 430 685 410 632 289 127 378 536 201 330 183 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 905 166 609 167 186 167 326 162 461 153 655 175 558 172 038 85 232 64 076
Obeskattade reserver 28 878 31 970 26 642 29 785 31 154 27 889 27 732 24 218 19 264 5 252
Avsättningar (tkr) 6 025 0 0 1 516 11 145 25 083 0 212 3 796 16 160
Långfristiga skulder 190 000 2 977 0 0 0 0 0 100 000 20 000 35 000
Kortfristiga skulder 274 472 362 795 267 216 230 250 225 925 204 005 85 837 82 068 73 038 63 114
Skulder och eget kapital 641 280 564 351 461 044 428 877 430 685 410 632 289 127 378 536 201 330 183 602
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 10 679 - - - - - 0 0 7 643 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 228 124 223 114 208 738 203 792 205 606 182 560 159 271 138 416 130 773 76 749
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 0 - -
Sociala kostnader 105 274 99 257 92 654 94 489 88 424 79 778 69 556 69 228 69 228 35 602
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 935 0 0 2 303 0 0
Omsättning 1 432 855 1 305 930 1 208 862 1 182 243 1 172 497 721 773 483 896 500 519 511 468 264 592
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 507 481 467 512 537 291 448 438 435 460
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 823 2 703 2 588 2 309 2 183 2 479 1 079 1 141 1 174 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 679 670 645 583 548 902 511 474 495 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 185 2 516 6 332 15 103 31 964 -11 209 24 786 25 493 59 228 26 482
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,11% 7,56% 2,24% 0,84% 62,51% 49,18% -3,26% -2,12% 93,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,27% -1,86% -1,45% 0,22% 4,10% -5,67% 5,91% 4,21% 23,41% 11,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,81% -0,81% -0,55% 0,08% 1,50% -3,23% 3,54% 3,19% 9,23% 7,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,62% 6,40% 6,20% 6,65% 7,21% 7,38% 17,53% 18,07% 80,90% 77,20%
Rörelsekapital/omsättning 11,14% -0,05% 2,73% 5,10% 5,43% 9,12% 17,07% 15,60% 17,25% 27,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,64% 33,94% 40,77% 44,43% 43,36% 42,42% 67,79% 50,16% 49,39% 36,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,96% 62,92% 68,33% 70,67% 74,18% 74,56% 112,31% 118,40% 142,99% 134,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...