Visa allt om Jönköpings Fasad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 2 101 2 330 1 079 1 862 2 324 2 325 1 808 1 539 3 552 2 091
Övrig omsättning - - 20 - 48 - 21 6 26 73
Rörelseresultat (EBIT) 8 -174 39 4 -19 36 19 6 -228 339
Resultat efter finansnetto -3 -184 27 -4 -39 12 3 -29 -245 333
Årets resultat -3 -184 21 -4 -39 12 3 -29 -138 167
Balansräkningar (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 313 309 254 198 140 111 104 544 589 272
Omsättningstillgångar 13 79 155 192 260 531 494 404 447 549
Tillgångar 325 387 409 390 400 642 598 948 1 036 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -94 -91 93 72 76 115 103 101 130 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 209 233 220 209 111 52 52 345 343 138
Kortfristiga skulder 210 245 96 109 213 474 443 503 563 309
Skulder och eget kapital 325 387 409 390 400 642 598 948 1 036 821
Löner & utdelning (tkr)
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 339 258 229 382 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 352 643 223 614 925 581 213 133 459 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 194 62 193 302 287 140 118 243 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 101 2 330 1 099 1 862 2 372 2 325 1 829 1 545 3 578 2 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 700 777 360 621 775 775 904 770 1 184 697
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 160 279 95 281 416 309 306 242 365 253
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 -116 84 35 7 110 80 96 -175 412
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,83% 115,94% -42,05% -19,88% -0,04% 28,60% 17,48% -56,67% 69,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,46% -44,96% 9,54% 1,03% -4,75% 5,61% 3,18% 0,63% -21,81% 41,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,38% -7,47% 3,61% 0,21% -0,82% 1,55% 1,05% 0,39% -6,36% 16,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,60% 56,48% 74,70% 74,65% 76,12% 71,91% 71,96% 55,10% 57,80% 64,18%
Rörelsekapital/omsättning -9,38% -7,12% 5,47% 4,46% 2,02% 2,45% 2,82% -6,43% -3,27% 11,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -28,92% -23,51% 22,74% 18,46% 19,00% 17,91% 17,22% 10,65% 12,55% 42,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,19% 32,24% 50,00% 36,70% 38,97% 54,64% 50,56% 15,71% 74,96% 39,81%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...