Visa allt om RLS Global AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 043 1 023 2 620 2 337 2 880 2 111 1 324 959 660 768
Övrig omsättning 2 454 345 438 232 325 134 1 882 888 4 0
Rörelseresultat (EBIT) -22 458 -26 781 -21 890 -19 291 -13 667 -8 843 -13 174 -13 026 -7 885 -2 751
Resultat efter finansnetto -22 460 -27 036 -21 892 -19 332 -13 757 -8 877 -12 993 -13 034 -7 901 -2 832
Årets resultat -22 460 -27 036 -21 892 -19 332 -13 757 -8 877 -12 993 -13 034 -7 898 -2 833
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 745 14 651 12 660 10 984 7 473 5 899 3 213 3 628 5 403 6 116
Omsättningstillgångar 21 530 44 087 26 284 48 231 4 941 3 541 3 853 3 773 2 959 1 585
Tillgångar 35 275 58 738 38 945 59 216 12 414 9 440 7 067 7 401 8 362 7 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 295 52 755 32 536 51 963 - 2 728 4 379 3 915 5 993 6 283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kortfristiga skulder 4 980 5 983 6 408 7 253 9 081 6 713 2 687 3 486 2 368 1 410
Skulder och eget kapital 35 275 58 738 38 945 59 216 12 414 9 440 7 067 7 401 8 362 7 701
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 244 1 222 1 378 1 822 1 559 1 565 300 356 160 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 083 6 707 4 953 6 662 3 711 2 170 1 168 2 693 1 586 1 281
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 889 3 907 3 917 4 431 2 463 1 835 554 983 740 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 497 1 368 3 058 2 569 3 205 2 245 3 206 1 847 664 768
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 8 7 6 5 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 227 114 328 292 411 352 265 240 220 256
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 450 1 394 1 318 1 322 992 737 942 957 788 615
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 005 -25 532 -20 724 -18 697 -13 153 -8 549 -12 709 -11 109 -7 163 -2 601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 99,71% -60,95% 12,11% -18,85% 36,43% 59,44% 38,06% 45,30% -14,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -63,67% -45,59% -56,20% -32,57% -110,09% -93,67% -183,76% -176,00% -94,30% -35,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 099,27% -2 617,89% -835,46% -825,37% -474,55% -418,85% -980,82% -1 358,29% -1 194,70% -358,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,24% -15,35% 52,29% 66,80% 66,84% 68,92% 80,51% 49,43% 2,12% 51,56%
Rörelsekapital/omsättning 810,08% 3 724,73% 758,63% 1 753,44% -143,75% -150,26% 88,07% 29,93% 89,55% 22,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,88% 89,81% 83,54% 87,75% - 28,90% 61,96% 52,90% 71,67% 81,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 418,37% 725,49% 393,32% 654,05% 43,79% 37,90% 103,72% 82,56% 94,34% 31,28%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!