Visa allt om CB Diagnostics AB
Visa allt om CB Diagnostics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 17 142 70 818 40 801 51 650 33 465 27 536
Övrig omsättning - - 308 47 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 707 -892 308 -3 304 3 695 -2 232 817 817 -2 069 -17 556
Resultat efter finansnetto -202 974 -204 571 -203 349 -206 918 -199 899 -555 502 -180 534 -189 467 -189 092 -141 187
Årets resultat -157 156 -158 829 -812 824 -160 680 -169 805 -414 975 -141 898 -144 535 -143 481 -76 291
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 892 801 7 850 663 7 804 323 7 574 837 7 623 364 7 894 431 7 828 399 7 805 261 7 754 898 7 707 813
Omsättningstillgångar 1 043 699 1 043 757 1 045 200 1 031 992 527 197 443 975 308 408 243 052 358 074 362 508
Tillgångar 8 936 499 8 894 420 8 849 523 8 606 829 8 150 561 8 338 406 8 136 807 8 048 313 8 112 972 8 070 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 080 064 3 237 221 3 396 050 4 208 874 4 035 068 3 823 252 4 474 484 4 560 987 4 705 522 4 363 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 36 530 0 0 0
Avsättningar (tkr) 35 240 38 919 38 321 39 136 39 559 38 702 0 32 260 26 829 25 355
Långfristiga skulder 3 133 415 3 133 415 3 133 415 3 133 415 3 133 415 3 133 415 3 002 804 3 044 949 3 069 809 3 568 790
Kortfristiga skulder 2 687 780 2 484 865 2 281 737 1 225 404 942 519 1 343 037 622 989 410 117 310 812 113 020
Skulder och eget kapital 8 936 499 8 894 420 8 849 523 8 606 829 8 150 561 8 338 406 8 136 807 8 048 313 8 112 972 8 070 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 7 545 27 209 7 176 9 345 6 311 4 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 16 960 10 128 14 296 8 562 6 876
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 198 0 5 879 22 091 12 443 16 808 26 283 12 841
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 151 100 0 0 0
Omsättning 0 0 308 47 17 142 70 818 40 801 51 650 33 465 27 536
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 3 5 5 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 5 714 14 164 8 160 8 608 6 693 4 589
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 4 475 13 252 5 949 6 742 8 231 4 024
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 707 -892 308 -3 304 3 695 -2 232 817 817 -2 069 -17 556
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -75,79% 73,57% -21,00% 54,34% 21,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 0,05% 0,11% 0,14% 0,14% 0,35% 0,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 22,03% 12,47% 28,58% 22,52% 85,12% 269,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - -2 422,83% -1 269,54% -771,01% -323,46% 141,23% 906,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,47% 36,40% 38,38% 48,90% 49,51% 45,85% 55,32% 56,67% 58,00% 54,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,83% 42,00% 45,81% 84,22% 55,93% 33,06% 49,50% 59,26% 115,21% 320,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...