Visa allt om Coop Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 32 808 379 29 209 415 28 352 279 27 754 645 26 891 659 27 229 640 27 150 855 26 851 223 26 414 554 25 554 958
Övrig omsättning 159 997 129 331 104 461 127 025 105 422 90 120 127 403 95 699 82 053 99 670
Rörelseresultat (EBIT) -25 803 12 275 57 392 12 279 -5 402 -101 615 -156 558 27 233 36 454 81 557
Resultat efter finansnetto -42 045 31 273 50 556 -13 724 163 800 -115 634 -140 574 16 114 8 268 -45 991
Årets resultat -305 843 31 942 51 100 -12 871 72 578 -115 366 -180 309 8 764 -13 754 -72 914
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 701 962 3 327 639 2 934 754 2 863 323 3 281 409 3 159 211 3 905 352 2 797 613 99 804 70 904
Omsättningstillgångar 5 323 739 4 906 965 4 813 977 4 581 770 4 889 476 5 827 432 4 351 798 5 256 709 3 641 972 3 783 922
Tillgångar 9 025 701 8 234 604 7 748 731 7 445 093 8 170 885 8 986 643 8 257 150 8 054 322 3 741 776 3 854 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 463 530 3 769 373 3 737 431 3 686 331 3 699 202 4 756 674 4 872 040 3 023 009 426 135 468 435
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 138 179 125 791 126 645 120 658 102 584 84 194 73 893 2 580 4 646 10 190
Långfristiga skulder 0 0 333 1 667 600 000 600 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 423 992 4 339 440 3 884 322 3 636 437 3 769 099 3 545 775 3 311 217 5 028 733 3 310 995 3 376 201
Skulder och eget kapital 9 025 701 8 234 604 7 748 731 7 445 093 8 170 885 8 986 643 8 257 150 8 054 322 3 741 776 3 854 826
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 7 258 8 038 7 454 22 788 13 626 13 274 11 439 2 672 2 120 2 308
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 12 342 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 341 700 271 400 226 857 239 889 233 913 213 096 173 960 119 778 98 847 93 984
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 184 719 153 377 136 218 164 932 131 477 125 367 98 165 70 142 52 084 48 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0
Omsättning 32 968 376 29 338 746 28 456 740 27 881 670 26 997 081 27 319 760 27 278 258 26 946 922 26 496 607 25 654 628
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 448 374 327 360 354 347 286 211 183 179
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 73 233 78 100 86 704 77 096 75 965 78 472 94 933 127 257 144 342 142 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 208 1 196 1 190 1 266 1 121 1 051 1 119 917 803 785
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 378 82 706 107 196 50 036 39 937 -41 375 -130 637 43 485 52 395 96 161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,32% 3,02% 2,15% 3,21% -1,24% 0,29% 1,12% 1,65% 3,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,37% 0,46% 0,93% 0,67% 2,88% -1,06% -1,63% 0,32% 0,33% -1,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,10% 0,13% 0,25% 0,18% 0,87% -0,35% -0,50% 0,10% 0,05% -0,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,62% 4,54% 4,65% 4,69% 4,95% 5,10% 3,33% 1,91% 1,82% 1,54%
Rörelsekapital/omsättning -0,31% 1,94% 3,28% 3,41% 4,17% 8,38% 3,83% 0,85% 1,25% 1,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,37% 45,77% 48,23% 49,51% 45,27% 52,93% 59,00% 37,53% 11,39% 12,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,36% 91,06% 104,03% 104,91% 109,42% 143,31% 109,10% 88,66% 87,62% 88,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!