Visa allt om CAPM AB
Visa allt om CAPM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 311 180 0 0 3 250 250 1 045 1 675 1 800 0
Övrig omsättning - 70 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -134 -722 -1 794 -2 486 809 -2 116 -1 358 344 477 -8
Resultat efter finansnetto -178 -723 -1 680 -2 475 5 699 -2 040 -1 351 17 388 10 957 5 999
Årets resultat -178 -723 -1 680 -2 475 5 699 -2 040 -1 352 17 388 10 957 5 346
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 310 310 156 169 223 242 908 824 927
Omsättningstillgångar 636 937 1 510 4 453 7 941 448 2 202 19 118 11 429 4 662
Tillgångar 946 1 247 1 820 4 609 8 110 670 2 444 20 026 12 253 5 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 876 1 054 1 777 3 457 5 932 233 2 274 19 484 12 096 5 489
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 193 43 1 152 2 178 437 171 541 157 99
Skulder och eget kapital 946 1 247 1 820 4 609 8 110 670 2 444 20 026 12 253 5 589
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 960 960 960 850 420 420 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 560 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 176 302 302 302 267 132 132 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 16 000 10 000 4 350
Omsättning 311 250 0 0 3 250 250 1 045 1 675 1 800 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 1 2 2 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 625 125 523 838 900 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 760 645 642 641 559 276 276 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -134 -722 -1 788 -2 473 822 -2 097 -1 339 354 477 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 72,78% - - -100,00% 1 200,00% -76,08% -37,61% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,71% -57,90% - - 70,57% -304,33% -55,28% 86,83% 89,43% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -56,91% -401,11% - - 176,09% -815,60% -129,28% 1 038,15% 608,78% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 181,99% 413,33% - - 177,32% 4,40% 194,35% 1 109,07% 626,22% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,60% 84,52% 97,64% 75,01% 73,14% 34,78% 93,04% 97,29% 98,72% 98,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 908,57% 485,49% 3 511,63% 386,55% 364,60% 102,52% 1 287,72% 3 533,83% 7 279,62% 4 709,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...