Visa allt om LA Skogsmaskiner i Hallstahammar AB
Visa allt om LA Skogsmaskiner i Hallstahammar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 341 2 865 3 573 4 231 4 068 3 585 3 615 2 717 1 905 1 763
Övrig omsättning 1 496 61 37 280 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -217 116 -370 -671 289 106 -30 197 52 144
Resultat efter finansnetto -324 -8 -437 -698 288 104 -33 192 50 141
Årets resultat -324 -8 -405 -604 148 64 -28 137 33 92
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 65 81 455 113 129 107 32 37 41
Omsättningstillgångar 379 524 707 738 1 039 591 777 592 402 313
Tillgångar 428 589 788 1 193 1 153 720 884 625 439 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -795 -472 -464 -59 546 397 333 362 225 192
Obeskattade reserver 0 0 0 32 126 38 12 17 15 11
Avsättningar (tkr) 196 155 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 387 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 027 906 1 252 832 481 284 539 246 199 152
Skulder och eget kapital 428 589 788 1 193 1 153 720 884 625 439 355
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 305 307 304 251 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 591 824 1 211 1 302 1 012 608 469 273 273 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 201 265 450 460 359 322 289 188 174 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 342 3 361 3 634 4 268 4 348 3 585 3 615 2 717 1 905 1 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 171 1 433 893 1 058 1 017 1 195 1 205 1 359 953 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 545 416 451 346 435 378 396 358 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -201 132 -366 -643 305 119 -25 202 57 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,29% -19,82% -15,55% 4,01% 13,47% -0,83% 33,05% 42,62% 8,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -50,23% 19,86% -46,07% -56,08% 25,24% 14,72% -3,28% 31,84% 11,85% 40,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,18% 4,08% -10,16% -15,81% 7,15% 2,96% -0,80% 7,32% 2,73% 8,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,97% 99,94% 99,95% 99,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -27,68% -13,33% -15,25% -2,22% 13,72% 8,56% 6,58% 12,73% 10,66% 9,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -185,75% -80,14% -58,88% -2,97% 55,41% 59,03% 38,67% 59,88% 53,71% 56,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,90% 55,85% 54,95% 85,34% 211,02% 200,35% 140,26% 236,59% 194,97% 200,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...