Visa allt om Leon & Anna Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 620 11 156 13 512 13 572 13 785 15 436 9 423 8 146 8 302 13 796
Övrig omsättning 289 53 217 3 45 15 0 5 8 146
Rörelseresultat (EBIT) -97 482 -47 -177 332 1 711 787 369 -315 352
Resultat efter finansnetto -105 476 -55 -189 306 1 678 826 370 -314 346
Årets resultat -105 448 83 172 426 972 480 208 3 221
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 66 216 296 307 130 124 217 304 263
Omsättningstillgångar 1 638 2 616 3 333 3 050 3 390 3 754 2 613 1 475 1 436 1 903
Tillgångar 1 644 2 682 3 549 3 345 3 697 3 884 2 737 1 692 1 740 2 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 397 1 677 1 410 1 507 1 725 1 800 1 128 748 540 637
Obeskattade reserver 0 0 100 265 676 927 498 291 190 511
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 7 48 88 0 0 78 221 256
Kortfristiga skulder 247 1 005 2 032 1 525 1 207 1 158 1 111 575 788 762
Skulder och eget kapital 1 644 2 682 3 549 3 345 3 697 3 884 2 737 1 692 1 740 2 167
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 646 654 1 050 1 244 1 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 149 195 332 401 491
Utdelning till aktieägare 175 175 180 180 390 500 300 100 0 100
Omsättning 4 909 11 209 13 729 13 575 13 830 15 451 9 423 8 151 8 310 13 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 4 4 4 4 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 789 3 378 3 393 3 446 5 145 3 141 2 037 1 660 2 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 283 320 312 244 265 283 350 331 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -95 533 55 -74 432 1 774 852 459 -165 478
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,59% -17,44% -0,44% -1,55% -10,70% 63,81% 15,68% -1,88% -39,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,90% 17,97% -1,32% -5,38% 8,98% 44,05% 30,25% 22,04% -17,99% 20,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,10% 4,32% -0,35% -1,33% 2,41% 11,08% 8,79% 4,58% -3,77% 3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,62% 37,26% 29,13% 27,28% 26,28% 29,40% 36,11% 36,93% 30,76% 28,90%
Rörelsekapital/omsättning 30,11% 14,44% 9,63% 11,24% 15,84% 16,82% 15,94% 11,05% 7,81% 8,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,98% 62,53% 41,93% 51,23% 60,92% 64,96% 55,41% 57,62% 39,08% 46,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 663,16% 260,30% 164,03% 200,00% 280,86% 324,18% 233,03% 249,57% 182,23% 248,03%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...