Visa allt om Totte Söderbergs Maskin & Entreprenad AB
Visa allt om Totte Söderbergs Maskin & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 542 1 127 999 0 0 0 67 11 3 714
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 135 257 471 -1 -12 -32 35 -21 -716
Resultat efter finansnetto -9 126 222 461 -1 -12 -32 33 -21 -724
Årets resultat -9 97 222 461 -1 -12 -32 33 -21 -724
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 38 38 0 0 0 11 43 75 106
Omsättningstillgångar 116 184 453 424 0 0 1 1 12 180
Tillgångar 154 221 491 424 0 0 12 44 87 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 108 11 -211 -673 -671 -660 -627 -660 -639
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 661 661 661 661 737 782
Kortfristiga skulder 54 113 480 635 11 10 10 10 10 144
Skulder och eget kapital 154 221 491 424 0 0 12 44 87 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 108 0 0 0 0 0 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 117 229 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 37 72 34 0 0 0 0 0 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 542 1 128 999 0 0 0 67 11 3 714
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 542 1 127 999 - - - - - 3 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 154 303 142 - - - - - 52
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 135 265 471 -1 -1 0 67 11 -684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,63% -51,91% 12,81% - - - -100,00% 509,09% -99,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,19% 61,09% 52,34% 111,08% - - - 79,55% -24,14% -250,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -400,00% 24,91% 22,80% 47,15% - - - 52,24% -190,91% -19,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 64,02% 68,77% 94,99% - - - 100,00% 100,00% 32,77%
Rörelsekapital/omsättning 3 100,00% 13,10% -2,40% -21,12% - - - -13,43% 18,18% 0,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,29% 48,87% 2,24% -49,76% - - -5 500,00% -1 425,00% -758,62% -223,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,81% 162,83% 94,38% 66,77% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 120,00% 125,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...