Visa allt om Aktiv Assistans Norr AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 67 740 63 497 62 341 58 035 48 196 44 956 39 431 31 421 25 066 17 112
Övrig omsättning 1 440 755 475 208 165 346 246 215 15 55
Rörelseresultat (EBIT) 3 942 2 233 1 967 1 171 1 754 2 149 2 780 2 620 2 900 1 412
Resultat efter finansnetto 4 101 2 360 2 067 1 239 1 858 2 148 2 767 2 668 2 974 1 391
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 1 551 2 185 994
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 46 - 91 55 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 22 205 19 835 - 18 572 16 641 17 384 16 053 11 057 7 612 5 808
Tillgångar 22 228 19 880 - 18 663 16 696 17 384 16 053 11 057 7 612 5 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 836 3 836 - 3 836 3 836 3 836 3 836 3 836 2 287 1 098
Obeskattade reserver 0 0 - 673 673 673 673 673 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 392 16 044 - 14 154 12 187 12 875 11 543 6 548 5 325 4 711
Skulder och eget kapital 22 228 19 880 - 18 663 16 696 17 384 16 053 11 057 7 612 5 808
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 913 753 - - - - - 120 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 43 562 39 309 38 723 - - 28 127 24 300 19 207 15 093 11 035
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 14 918 14 576 14 546 0 0 9 249 7 462 5 786 4 754 3 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 995
Omsättning 69 180 64 252 62 816 58 243 48 361 45 302 39 677 31 636 25 081 17 167
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 119 111 127 107 85 92 81 73 120 81
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 569 572 491 542 567 489 487 430 209 211
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 497 428 473 483 410 396 371 169 180
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 965 2 256 1 990 1 192 1 755 2 149 2 780 2 620 2 900 1 412
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,68% 1,85% 7,42% 20,41% 7,21% 14,01% 25,49% 25,35% 46,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,45% 11,87% - 6,67% 11,21% 12,37% 17,34% 24,13% 39,17% 25,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,05% 3,72% 3,32% 2,15% 3,88% 4,78% 7,06% 8,49% 11,90% 8,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,98% 94,97% 95,42% 96,23% 95,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,59%
Rörelsekapital/omsättning 5,63% 5,97% 0,00% 7,61% 9,24% 10,03% 11,44% 14,35% 9,12% 6,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,26% 19,30% - 23,37% 26,12% 25,09% 27,17% 39,44% 30,04% 18,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,73% 123,63% - 131,21% 136,55% 135,02% 139,07% 168,86% 142,95% 123,29%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Balansräkning saknas
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...