Visa allt om Klarna Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 12 372 000 11 253 925 11 027 134 2 465 359 6 032 911 4 491 307 3 548 691 2 768 889 2 186 103 1 571 635
Övrig omsättning 1 687 000 699 549 145 841 5 280 565 5 854 10 675 11 977 7 577 6 644 2 358
Rörelseresultat (EBIT) -13 842 000 -5 321 924 -1 538 149 -1 044 433 158 510 522 701 168 057 169 900 101 231 66 009
Resultat efter finansnetto -10 470 000 -1 947 783 -1 538 149 -1 044 433 158 510 522 701 168 057 169 900 101 231 66 009
Årets resultat -10 437 000 -7 123 311 -1 305 019 -867 599 103 086 344 606 113 239 127 212 75 215 53 470
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 096 000 10 332 327 5 082 795 39 077 624 27 913 391 1 862 916 1 267 061 1 245 230 1 329 542 1 007 239
Omsättningstillgångar 20 297 000 96 127 750 56 737 151 811 241 302 549 17 161 883 10 817 708 7 509 760 5 865 801 3 616 521
Tillgångar 125 393 000 106 460 077 61 819 946 39 888 865 28 215 940 19 024 799 12 084 769 8 754 990 7 195 343 4 623 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 301 000 24 446 864 14 269 848 9 594 219 4 784 029 4 241 525 2 791 920 2 518 882 2 029 474 857 940
Minoritetsintressen 63 000 73 293 65 065 60 970 60 116 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 112 000 65 546 143 530 357 674 0 129 413 141 260 2 005 1 797 12 517
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 100 917 000 81 874 374 47 341 503 29 876 002 23 371 795 14 653 861 9 151 589 6 234 103 5 164 072 3 753 302
Skulder och eget kapital 125 393 000 106 460 077 61 819 946 39 888 865 28 215 940 19 024 799 12 084 769 8 754 990 7 195 343 4 623 760
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 24 000 21 770 11 069 10 345 48 781 0 5 966 7 362 6 051 7 155
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - 3 964 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 380 000 2 838 614 1 995 518 1 517 910 1 038 909 0 791 304 676 501 516 343 363 154
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 214 000 1 107 214 892 261 529 073 523 741 0 279 433 224 565 233 139 135 690
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 059 000 11 953 474 11 172 975 7 745 924 6 038 765 4 501 982 3 560 668 2 776 466 2 192 747 1 573 993
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 011 4 789 3 238 2 248 1 713 1 380 1 244 1 074 1 017 778
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 058 2 350 3 406 1 097 3 522 3 255 2 853 2 578 2 150 2 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 866 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 203 000 -4 575 936 -1 119 900 -745 162 313 256 723 276 280 685 273 501 199 257 97 517
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,93% 2,06% 347,28% -59,13% 34,32% 26,56% 28,16% 26,66% 39,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,51% -1,20% -2,49% -2,62% 0,56% 2,75% 1,39% 1,94% 1,41% 1,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -76,14% -11,39% -13,95% -42,36% 2,63% 11,64% 4,74% 6,14% 4,63% 4,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -651,63% 126,65% 85,20% -1 178,93% -382,39% 55,84% 46,95% 46,07% 32,10% -8,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,38% 22,96% 23,08% 24,05% 16,96% 22,29% 23,10% 28,77% 28,21% 18,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,11% 117,41% 119,85% 2,72% 1,29% 117,12% 118,21% 120,46% 113,59% 96,36%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 8 472 382 - 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 3 0 - 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -42 000 -14 707 -2 455 -3 300 470 288 - -250 -227 -242 -799
Resultat efter finansnetto -1 175 000 142 049 91 101 44 217 469 983 - 106 3 -210 51
Årets resultat -1 184 000 112 787 70 912 44 215 470 099 - 84 10 561 380 7
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 827 000 33 564 083 15 864 078 9 575 960 3 457 890 - 2 078 473 2 078 473 1 701 473 682 266
Omsättningstillgångar 56 000 30 097 22 461 111 476 523 658 - 177 468 58 591 36 200 29 128
Tillgångar 41 883 000 33 594 180 15 886 539 9 687 436 3 981 548 - 2 255 941 2 137 064 1 737 673 711 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 847 000 33 591 709 15 884 518 9 685 227 3 980 227 - 2 252 936 2 133 902 1 723 836 696 760
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 - 116 116 13 680 14 435
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 000 2 471 2 021 2 209 1 321 - 2 889 3 046 157 199
Skulder och eget kapital 41 883 000 33 594 180 15 886 539 9 687 436 3 981 548 - 2 255 941 2 137 064 1 737 673 711 394
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 1 325 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 11 472 382 - 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 000 -14 707 -2 455 -3 300 470 288 - -250 -227 -242 -799
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -100,00% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 0,46% 11,81% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 552 800,00% 99,58% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - 1 365 837,50% 110,58% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,91% 99,99% 99,99% 99,98% 99,97% - 99,87% 99,86% 99,82% 99,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,56% 1 218,01% 1 111,38% 5 046,45% 39 641,03% - 6 142,89% 1 923,54% 23 057,32% 14 637,19%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!