Visa allt om Klarna Holding AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 6 032 911 4 491 307 3 548 691 2 768 889 2 186 103 1 571 635 1 165 287 749 364 384 816 211 008
Övrig omsättning 5 854 10 675 11 977 7 577 6 644 2 358 12 682 1 821 - -
Rörelseresultat (EBIT) 158 510 522 701 168 057 169 900 101 231 66 009 31 116 63 103 88 233 63 054
Resultat efter finansnetto 158 510 522 701 168 057 169 900 101 231 66 009 31 116 63 103 35 327 55 230
Årets resultat 103 086 344 606 113 239 127 212 75 215 53 470 24 085 46 961 25 819 40 623
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 913 391 1 862 916 1 267 061 1 245 230 1 329 542 1 007 239 3 549 784 52 424 25 482 79 974
Omsättningstillgångar 302 549 17 161 883 10 817 708 7 509 760 5 865 801 3 616 521 77 226 2 896 418 1 559 860 548 719
Tillgångar 28 215 940 19 024 799 12 084 769 8 754 990 7 195 343 4 623 760 3 627 010 2 948 842 1 585 342 628 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 784 029 4 241 525 2 791 920 2 518 882 2 029 474 857 940 794 969 549 721 172 281 76 239
Minoritetsintressen 60 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 129 413 141 260 2 005 1 797 12 517 0 10 173 0 4 294
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 30 827 234 477 364 493
Kortfristiga skulder 23 371 795 14 653 861 9 151 589 6 234 103 5 164 072 3 753 302 2 832 041 2 358 121 1 178 584 183 667
Skulder och eget kapital 28 215 940 19 024 799 12 084 769 8 754 990 7 195 343 4 623 760 3 627 010 2 948 842 1 585 342 628 693
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 48 781 0 5 966 7 362 6 051 7 155 7 038 3 814 1 294 2 353
Varav tantiem till styrelse & VD 3 964 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 038 909 0 791 304 676 501 516 343 363 154 296 091 166 264 92 782 35 407
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 523 741 0 279 433 224 565 233 139 135 690 99 966 48 728 25 681 10 298
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 038 765 4 501 982 3 560 668 2 776 466 2 192 747 1 573 993 1 177 969 751 185 384 816 211 008
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 713 1 380 1 244 1 074 1 017 778 672 429 277 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 522 3 255 2 853 2 578 2 150 2 020 1 734 1 747 1 389 1 803
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 866 - - - 600 510 432 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 313 256 723 276 280 685 273 501 199 257 97 517 49 554 72 188 93 853 66 735
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,32% 26,56% 28,16% 26,66% 39,10% 34,87% 55,50% 94,73% 82,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,56% 2,75% 1,39% 1,94% 1,41% 1,43% 0,86% 2,14% 5,57% 10,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,63% 11,64% 4,74% 6,14% 4,63% 4,20% 2,67% 8,42% 22,93% 29,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,29% 65,60%
Rörelsekapital/omsättning -382,39% 55,84% 46,95% 46,07% 32,10% -8,70% -236,41% 71,83% 99,08% 173,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,96% 22,29% 23,10% 28,77% 28,21% 18,56% 21,92% 18,64% 10,87% 12,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,29% 117,12% 118,21% 120,46% 113,59% 96,36% 2,73% 122,83% 132,35% 298,76%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 472 382 - 0 0 0 0 0 0 34 697 135 898
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 470 288 - -250 -227 -242 -799 -148 -285 2 237 7 215
Resultat efter finansnetto 469 983 - 106 3 -210 51 286 80 226 3 654
Årets resultat 470 099 - 84 10 561 380 7 1 3 1 639 -7 965
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 457 890 - 2 078 473 2 078 473 1 701 473 682 266 682 266 473 666 181 666 100 903
Omsättningstillgångar 523 658 - 177 468 58 591 36 200 29 128 19 650 36 991 4 540 293 935
Tillgångar 3 981 548 - 2 255 941 2 137 064 1 737 673 711 394 701 916 510 657 186 206 394 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 980 227 - 2 252 936 2 133 902 1 723 836 696 760 687 206 465 270 135 754 63 754
Obeskattade reserver 0 - 116 116 13 680 14 435 14 435 14 319 14 319 16 328
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 30 000 30 000 137 253
Kortfristiga skulder 1 321 - 2 889 3 046 157 199 275 1 068 6 133 177 503
Skulder och eget kapital 3 981 548 - 2 255 941 2 137 064 1 737 673 711 394 701 916 510 657 186 206 394 838
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 325 - - 0 0 0 0 0 1 294 2 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 8 144 31 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 63 2 362 9 320
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 472 382 - 0 0 0 0 0 0 34 697 135 898
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 32 116
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 1 084 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 369 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 470 288 - -250 -227 -242 -799 -148 -285 3 313 10 856
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - -100,00% -74,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,81% - - - - - - - 2,29% 1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 99,58% - - - - - - - 12,28% 5,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - - - 54,86% 57,03%
Rörelsekapital/omsättning 110,58% - - - - - - - -4,59% 85,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,97% - 99,87% 99,86% 99,82% 99,53% 99,42% 93,18% 78,57% 19,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39 641,03% - 6 142,89% 1 923,54% 23 057,32% 14 637,19% 7 145,45% 3 463,58% 74,03% 165,59%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...