Visa allt om Nordic Outdoor & Sports Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12
Nettoomsättning 185 349 176 989
Övrig omsättning 3 156 3 497
Rörelseresultat (EBIT) 1 266 -34 146
Resultat efter finansnetto -232 -36 617
Årets resultat 2 982 -36 626
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 14 239 21 075
Omsättningstillgångar 73 358 58 765
Tillgångar 87 596 79 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 019 10 422
Minoritetsintressen 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 422 14 675
Kortfristiga skulder 71 156 54 744
Skulder och eget kapital 87 596 79 840
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
Löner till styrelse & VD 2 125 836
Varav tantiem till styrelse & VD 0 -
Löner till övriga anställda 11 109 12 121
Varav resultatlön till övriga anställda 0 -
Sociala kostnader 4 354 3 686
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 188 505 180 486
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 878 3 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 414 -13 433
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,52% -42,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,72% -19,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,98% 32,31%
Rörelsekapital/omsättning 1,19% 2,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,29% 13,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,63% 11,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 182 634 131 111 122 306 108 662 89 618 82 880 68 058 52 886 41 554 39 095
Övrig omsättning 2 604 5 837 6 681 901 279 3 31 62 5 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 163 - -2 731 -3 586 -5 150 -1 677 799 436 99 635
Resultat efter finansnetto 6 827 - -5 012 -3 990 -5 231 -1 755 762 -182 16 595
Årets resultat 7 937 - -5 012 -3 110 -4 131 -887 380 51 55 325
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 659 30 157 77 343 73 948 3 378 1 268 279 0 519 527
Omsättningstillgångar 75 703 57 039 53 814 39 519 29 541 32 361 27 407 14 130 10 501 7 783
Tillgångar 106 362 87 196 131 156 113 467 32 919 33 630 27 686 14 130 11 020 8 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 244 10 308 45 357 50 369 12 313 14 002 14 889 2 509 2 458 2 404
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 648 532 785 846
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 32 640 40 858 25 058 0 0 0 1 290 1 691 492
Kortfristiga skulder 83 118 44 248 44 941 38 040 20 607 19 628 12 149 9 799 6 086 4 568
Skulder och eget kapital 106 362 87 196 131 156 113 467 32 919 33 630 27 686 14 130 11 020 8 310
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 453 105 - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 241 7 595 - - - - 2 016 2 187 1 924 2 237
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 971 2 352 - - - - 634 512 516 649
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 185 238 136 948 128 987 109 563 89 897 82 883 68 089 52 948 41 559 39 095
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 26 25 22 20 17 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 610 5 043 4 892 4 939 4 481 4 875 11 343 8 814 6 926 5 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 449 507 441 422 420 452 451 408 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 799 - -1 831 -2 843 -4 557 -1 404 869 443 106 642
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,30% 7,20% 12,56% 21,25% 8,13% 21,78% 28,69% 27,27% 6,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,67% - -2,08% -3,16% -15,64% -4,99% 2,89% 3,09% 0,90% 7,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,47% - -2,23% -3,30% -5,75% -2,02% 1,18% 0,82% 0,24% 1,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,21% - 28,09% 28,26% 25,99% 26,81% 24,10% 23,35% 26,13% 25,02%
Rörelsekapital/omsättning -4,06% 9,76% 7,25% 1,36% 9,97% 15,36% 22,42% 8,19% 10,62% 8,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,85% 11,82% 34,58% 44,39% 37,40% 41,64% 55,60% 20,69% 27,86% 36,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,92% 10,36% 17,96% 22,62% 30,77% 13,73% 87,18% 38,36% 19,01% 15,56%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!