Visa allt om Edgeman AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 17 665 1 929 - 5 171 5 492 7 427 9 541 8 444 7 631 3 690
Övrig omsättning 0 3 - 0 0 0 0 0 19 0
Rörelseresultat (EBIT) 402 -236 - 425 106 -301 -177 220 731 298
Resultat efter finansnetto 420 -288 - 370 73 -313 -208 206 716 269
Årets resultat 420 -116 - 370 73 -312 -208 206 716 269
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 50 - 52 62 72 86 89 12 17
Omsättningstillgångar 957 1 560 - 1 352 1 297 2 162 2 074 1 242 1 144 661
Tillgångar 957 1 610 - 1 404 1 359 2 235 2 160 1 331 1 155 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 750 530 - 547 178 105 338 545 766 50
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 687 - 463 528 408 381 223 0 186
Kortfristiga skulder 207 394 - 393 653 1 722 1 442 563 389 442
Skulder och eget kapital 957 1 610 - 1 404 1 359 2 235 2 160 1 331 1 155 678
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 735 362 - 509 798 901 1 214 891 552 168
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 158 140 - 240 310 224 353 242 177 46
Utdelning till aktieägare 0 0 - 80 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 665 1 932 - 5 171 5 492 7 427 9 541 8 444 7 650 3 690
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 - 2 1 3 4 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 833 1 929 - 2 586 5 492 2 476 2 385 4 222 3 816 3 690
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 395 - 310 781 333 391 597 384 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 402 -236 - 435 116 -288 -163 232 736 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 815,76% - - -5,84% -26,05% -22,16% 12,99% 10,65% 106,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,66% -14,66% - 30,27% 10,23% -12,35% -7,55% 16,83% 63,29% 43,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,47% -12,23% - 8,22% 2,53% -3,72% -1,71% 2,65% 9,58% 8,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,93% 30,69% - 31,00% 32,45% 22,71% 27,16% 28,19% 29,43% 26,34%
Rörelsekapital/omsättning 4,25% 60,45% - 18,55% 11,73% 5,92% 6,62% 8,04% 9,89% 5,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,37% 32,92% - 38,96% 13,10% 4,70% 15,65% 40,95% 66,32% 7,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 428,50% 329,70% - 297,71% 149,31% 110,34% 129,13% 192,54% 235,22% 101,13%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...