Visa allt om Bluestep Holding AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 254 000 1 126 000 1 180 000 1 183 000 1 080 100 987 400 823 700 801 500 699 548 632 411
Övrig omsättning 9 000 0 17 000 12 000 20 100 14 500 35 600 12 230 34 147 7 069
Rörelseresultat (EBIT) 264 000 319 000 -40 000 263 000 194 600 253 100 216 200 156 124 149 755 125 527
Resultat efter finansnetto 264 000 319 000 -80 000 263 000 194 600 253 100 216 200 156 124 149 755 125 527
Årets resultat 210 000 252 000 -121 000 204 000 152 100 194 100 167 200 121 146 120 772 101 003
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 317 000 3 113 000 22 403 000 3 546 000 3 327 500 70 600 65 500 46 598 46 521 51 067
Omsättningstillgångar 23 396 000 20 868 000 926 000 18 953 000 17 426 800 16 525 600 14 043 300 11 825 120 9 950 158 9 005 256
Tillgångar 26 713 000 23 980 000 23 329 000 22 500 000 - 16 596 200 14 108 800 11 871 718 9 996 679 9 056 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 611 000 4 710 000 4 689 000 4 832 000 4 625 100 1 115 600 926 200 757 798 636 532 516 090
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 521 000 0 0 15 887 300 4 283 400 2 804 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 102 000 10 746 000 18 640 000 17 668 000 280 11 197 200 10 378 600 11 113 920 9 360 147 8 540 233
Skulder och eget kapital 26 713 000 23 980 000 23 329 000 22 500 000 - 16 596 200 14 108 800 11 871 718 9 996 679 9 056 324
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 000 - - - - 0 14 835 12 100 14 818 13 894
Varav tantiem till styrelse & VD 4 000 - - - - 0 - - 3 375 3 217
Löner till övriga anställda 181 000 162 000 168 - 146 400 0 107 896 92 292 75 042 50 946
Varav resultatlön till övriga anställda 0 3 000 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 75 000 72 000 72 - 59 300 0 7 200 26 420 30 219 19 529
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 263 000 1 126 000 1 197 000 1 195 000 1 100 200 1 001 900 859 300 813 730 733 695 639 480
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 264 272 274 274 243 227 187 176 153 134
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 750 4 140 4 307 4 318 4 445 4 350 4 405 4 554 4 572 4 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 857 - 718 699 809
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 331 000 393 000 319 000 312 000 254 700 275 900 563 800 167 747 163 642 135 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,37% -4,58% -0,25% 9,53% 9,39% 19,87% 2,77% 14,57% 10,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,99% 1,33% -0,17% 1,17% - 1,53% 1,53% 1,32% 1,50% 1,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,05% 28,33% -3,39% 22,23% 18,02% 25,63% 26,25% 19,48% 21,41% 19,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 103,19% 898,93% -1 501,19% 108,62% 1 613,42% 539,64% 444,91% 88,73% 84,34% 73,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,26% 19,64% 20,10% 21,48% - 6,72% 6,56% 6,38% 6,37% 5,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,85% 194,19% 4,97% 107,27% 6 223 857,14% 147,59% 135,31% 106,40% 106,30% 105,45%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 85 000 0 0 0 0 0 12 395
Rörelseresultat (EBIT) -40 900 -3 000 -600 84 000 -600 -500 -400 -402 -415 12 009
Resultat efter finansnetto -38 500 -3 000 -600 84 000 -600 -500 -400 -423 -332 12 197
Årets resultat -26 400 -3 000 -600 66 000 -600 -500 -400 -423 -332 12 197
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 497 700 4 474 000 4 474 200 4 464 000 4 464 500 464 800 463 700 463 739 439 739 439 739
Omsättningstillgångar 0 24 000 85 800 97 000 12 400 12 500 14 000 14 406 38 806 39 196
Tillgångar 4 497 700 4 498 000 4 560 000 4 561 000 4 476 900 477 200 477 700 478 145 478 545 478 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 468 200 4 495 000 4 542 500 4 543 000 4 476 800 477 100 477 600 478 048 478 471 478 803
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 500 4 000 17 500 18 000 100 100 100 97 74 132
Skulder och eget kapital 4 497 700 4 498 000 4 560 000 4 561 000 4 476 900 477 200 477 700 478 145 478 545 478 935
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12
2019-12
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 - - - -
Utdelning till aktieägare 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 85 000 0 0 0 0 0 12 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -40 900 -3 000 -600 84 000 -600 -500 -400 -402 -415 12 009
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,34% 99,93% 99,62% 99,61% 100,00% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98% 99,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,00% 600,00% 490,29% 538,89% 12 400,00% 12 500,00% 14 000,00% 14 851,55% 52 440,54% 29 693,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!