Visa allt om C-Rad AB
Visa allt om C-Rad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning - 20 246 15 732 15 542 6 806 13 163 11 800 5 400 5 400 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 1 058 1 704 726 -2 847 -2 854 -3 986 -1 446 -1 375 -3 605
Resultat efter finansnetto - -18 066 1 619 -2 928 -9 642 -39 630 -4 555 -1 545 -2 050 -3 516
Årets resultat - -18 067 1 619 -2 928 -9 642 -39 630 -4 555 -1 545 -2 050 -3 516
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 124 276 120 382 104 287 59 877 46 106 62 825 50 580 30 489 15 275
Omsättningstillgångar - 1 027 3 811 3 114 2 382 25 710 17 265 1 789 16 881 19 012
Tillgångar - 125 303 124 193 107 401 62 258 71 816 80 090 52 370 47 370 34 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 107 704 101 858 89 404 50 315 60 209 69 424 45 840 42 367 30 305
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 12 711 16 718 11 718 8 703 8 459 6 450 4 751 3 492 3 390
Kortfristiga skulder - 4 887 5 617 6 278 3 239 3 146 4 215 1 778 1 510 593
Skulder och eget kapital - 125 303 124 193 107 401 62 258 71 816 80 090 52 370 47 370 34 287
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 2 009 2 709 1 570 745 839 826 769 806 727
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 413 2 125 2 993 2 417 2 607 2 114 1 842 1 443 395
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 1 985 1 581 1 869 1 487 1 736 1 578 1 319 3 340 683
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 20 246 15 732 15 542 6 806 13 163 11 800 5 400 5 400 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 6 5 5 4 5 5 5 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 374 3 146 3 108 1 702 2 633 2 360 1 080 1 350 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 209 1 279 1 251 1 198 1 060 961 794 893 870
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 1 926 1 726 743 -2 786 -2 813 -3 923 -1 396 -1 338 -3 601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 28,69% 1,22% 128,36% -48,29% 11,55% 118,52% 0,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,85% 1,50% -2,38% -15,02% -54,85% -5,56% -2,72% -3,81% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 5,25% 11,81% -16,41% -137,42% -299,27% -37,75% -26,39% -33,41% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,24% 51,36% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning - -19,07% -11,48% -20,36% -12,59% 171,42% 110,59% 0,20% 284,65% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 85,95% 82,02% 83,24% 80,82% 83,84% 86,68% 87,53% 89,44% 88,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 21,01% 67,85% 49,60% 73,54% 817,23% 409,61% 100,62% 1 117,95% 3 206,07%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...