Visa allt om Rivtjänst Örebro AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 * 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning - 8 182 15 179 14 002 16 818 12 291 10 611 8 297 5 852 5 951
Övrig omsättning - 798 186 293 224 331 347 - - 14
Rörelseresultat (EBIT) - 64 948 2 334 2 440 -1 741 352 226 109 965
Resultat efter finansnetto - 2 890 2 294 2 351 -1 752 256 159 19 833
Årets resultat - 1 251 583 2 351 -1 752 256 159 19 833
Balansräkningar (tkr)
2020-04 * 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 5 288 3 257 3 425 2 358 3 016 3 182 1 506 1 902 1 886
Omsättningstillgångar - 3 286 5 419 5 989 4 297 2 387 2 266 1 518 971 1 005
Tillgångar - 8 573 8 676 9 414 6 654 5 403 5 448 3 025 2 873 2 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 1 259 1 758 2 007 1 624 -727 525 269 110 91
Obeskattade reserver - 2 151 2 151 1 597 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 2 965 2 139 2 375 1 792 2 199 2 500 886 1 000 978
Kortfristiga skulder - 2 199 2 628 3 437 3 239 3 931 2 423 1 869 1 763 1 823
Skulder och eget kapital - 8 573 8 676 9 414 6 654 5 403 5 448 3 025 2 873 2 892
Löner & utdelning (tkr)
2020-04 *
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 321 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 747 4 699 3 949 2 537 1 783 1 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 492 1 217 1 232 747 771 471
Utdelning till aktieägare - 0 500 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning - 8 980 15 365 14 295 17 042 12 622 10 958 8 297 5 852 5 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 8 10 10 10 14 12 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 023 1 518 1 400 1 682 878 884 1 037 836 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 580 597 611 628 426 435 413 415 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 878 1 493 2 908 3 018 -1 068 787 658 481 1 341
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -46,10% 8,41% -16,74% 36,83% 15,83% 27,89% 41,78% -1,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,75% 10,89% 24,82% 36,68% -32,22% 6,46% 7,47% 3,79% 33,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 0,78% 6,23% 16,69% 14,51% -14,16% 3,32% 2,72% 1,86% 16,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 88,27% 73,87% 90,24% 95,44% 69,03% 81,67% 69,76% 88,00% 90,44%
Rörelsekapital/omsättning - 13,29% 18,39% 18,23% 6,29% -12,56% -1,48% -4,23% -13,53% -13,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 34,26% 39,60% 34,55% 24,41% -13,46% 9,64% 8,89% 3,83% 3,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 149,43% 206,20% 173,96% 131,37% 54,62% 86,50% 55,00% 55,08% 55,13%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-04 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...