Visa allt om Aktiebolaget MALME
Visa allt om Aktiebolaget MALME

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 273 908 326 086 234 862 249 418 244 507 169 366 260 358 192 812 212 246 194 480
Övrig omsättning - - - - - - - 15 247 - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 910 32 270 27 616 24 302 21 768 30 944 22 764 13 640 21 204 14 953
Resultat efter finansnetto 29 120 33 579 28 908 27 045 24 081 29 647 23 404 14 386 13 521 15 421
Årets resultat 22 498 26 155 18 571 17 805 15 295 20 310 16 131 9 927 8 338 9 900
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 515 6 878 5 780 5 739 7 365 9 651 10 919 12 739 14 998 23 467
Omsättningstillgångar 118 519 139 009 117 665 109 925 87 387 84 488 98 793 72 686 79 095 67 463
Tillgångar 125 034 145 887 123 445 115 663 94 753 94 140 109 713 85 425 94 094 90 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 76 529 85 348 62 517 56 116 52 821 44 510 37 051 36 106 36 768
Minoritetsintressen 0 0 0 3 755 1 718 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 782 69 358 38 097 49 391 36 919 41 319 65 203 48 373 57 988 54 161
Skulder och eget kapital 125 034 145 887 123 445 115 663 94 753 94 140 109 713 85 425 94 094 90 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 568 2 783 2 891 2 735 2 280 2 565 1 990 2 118 2 186 2 079
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 72 699 69 062 63 548 60 012 57 090 53 703 48 517 43 248 40 804 39 050
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 32 014 33 607 27 718 25 034 30 547 24 808 17 788 22 237 22 552 18 087
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 273 908 326 086 234 862 249 418 244 507 169 366 260 358 208 059 212 246 194 480
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 175 161 150 150 143 138 128 117 116 107
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 565 2 025 1 566 1 663 1 710 1 227 2 034 1 648 1 830 1 818
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 686 612 616 606 545 604 578 556 548
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 373 32 963 28 237 26 249 24 448 33 594 25 252 16 070 23 751 17 419
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,00% 38,84% -5,84% 2,01% 44,37% -34,95% 35,03% -9,16% 9,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,52% 23,22% 23,78% 23,61% 25,77% 34,72% 21,70% 17,76% 24,21% 17,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,74% 10,39% 12,50% 10,95% 9,99% 19,30% 9,14% 7,87% 10,73% 8,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,36% 61,49% 61,42% 64,24% 59,87% 60,42% 62,77% 55,33% 59,22% 58,63%
Rörelsekapital/omsättning 23,63% 21,36% 33,88% 24,27% 20,64% 25,49% 12,90% 12,61% 9,94% 6,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 52,46% 69,14% 54,05% 59,22% 56,11% 40,57% 43,37% 38,37% 40,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,37% 200,32% 308,32% 222,16% 235,93% 203,53% 151,52% 150,26% 136,40% 124,56%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -202 -198 -170 -166 -223 -172 -102 -107 -49 -47
Resultat efter finansnetto 4 251 2 925 2 382 3 277 97 928 18 534 12 468 2 685 454 8 970
Årets resultat 4 124 2 886 2 286 2 792 97 448 18 551 12 516 2 644 2 703 8 982
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 462 62 855 80 714 92 292 102 784 32 283 31 115 31 115 31 115 41 015
Omsättningstillgångar 20 203 20 109 19 941 18 923 17 289 18 425 3 627 3 679 4 855 1 082
Tillgångar 59 665 82 964 100 656 111 214 120 073 50 709 34 742 34 794 35 970 42 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 661 76 538 100 652 110 366 119 574 34 126 27 575 23 856 30 186 30 365
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 004 6 427 4 848 499 16 583 7 167 10 938 5 784 11 733
Skulder och eget kapital 59 665 82 964 100 656 111 214 120 073 50 709 34 742 34 794 35 970 42 097
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 100 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 28 0 117 99 0 0 0
Utdelning till aktieägare 30 000 27 000 21 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 9 000 6 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -202 -198 -170 -166 -223 -172 -102 -107 -49 -47
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,94% 92,25% 100,00% 99,24% 99,58% 67,30% 79,37% 68,56% 83,92% 72,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 336,49% 312,88% 498 525,00% 2 231,49% 3 464,73% 111,11% 50,61% 33,64% 83,94% 9,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...