Visa allt om KMG Gamla Stan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 16 162 - 6 519 14 189 14 753 14 208 12 373 14 694 10 502 10 860
Övrig omsättning 0 - 1 998 149 199 163 230 272 0 40
Rörelseresultat (EBIT) 51 - -1 729 184 828 1 332 163 1 104 731 510
Resultat efter finansnetto 13 - -1 790 151 813 1 316 136 1 063 702 491
Årets resultat 13 - -1 790 106 623 1 021 757 584 219 358
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 * 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 - 164 123 166 399 222 305 439 386
Omsättningstillgångar 3 384 - 3 653 5 072 2 424 3 093 2 839 2 463 2 942 2 020
Tillgångar 3 494 - 3 817 5 195 2 589 3 492 3 061 2 769 3 381 2 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 - 131 1 421 1 315 2 191 1 770 1 013 429 810
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 839 557 266
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 598 - 2 127 2 630 0 151 62 110 771 0
Kortfristiga skulder 2 647 - 1 558 1 145 1 275 1 149 1 229 806 1 624 1 330
Skulder och eget kapital 3 494 - 3 817 5 195 2 589 3 492 3 061 2 769 3 381 2 406
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12 *
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 104 2 688 3 165
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 506 1 056 1 201
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 600
Omsättning 16 162 - 8 517 14 338 14 952 14 371 12 603 14 966 10 502 10 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 - 10 11 10 10 10 10 9 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 616 - 652 1 290 1 475 1 421 1 237 1 469 1 167 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 802 - 613 707 728 580 521 599 432 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 - -1 681 226 870 1 345 246 1 238 865 742
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -54,06% -3,82% 3,84% 14,83% -15,80% 39,92% -3,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,49% - -45,30% 3,54% 31,98% 38,14% 5,33% 39,87% 21,62% 21,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,32% - -26,52% 1,30% 5,61% 9,38% 1,32% 7,51% 6,96% 4,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,24% - 70,32% 72,48% 72,64% 66,61% 60,92% 68,29% 69,84% 72,34%
Rörelsekapital/omsättning 4,56% - 32,14% 27,68% 7,79% 13,68% 13,01% 11,28% 12,55% 6,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,13% - 3,43% 27,35% 50,79% 62,74% 57,82% 60,22% 25,54% 41,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,34% - 213,74% 435,81% 182,51% 260,57% 221,07% 290,20% 171,55% 139,92%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2021-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!