Visa allt om Borås Fysioterapi AB
Visa allt om Borås Fysioterapi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 772 778 845 821 779 795 719 842 911 830
Övrig omsättning - - - - - - 40 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 81 36 116 152 105 81 -10 50 234 173
Resultat efter finansnetto 82 47 117 152 113 88 -2 61 236 173
Årets resultat 54 40 103 83 62 64 22 51 131 117
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 390 300 353 356 353 291 241 83 160 147
Omsättningstillgångar 359 428 391 381 313 352 372 623 528 463
Tillgångar 749 728 744 737 665 643 613 706 688 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 423 453 420 397 385 341 369 408 367
Obeskattade reserver 185 173 178 194 156 128 127 161 172 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 17 0 0 0 0 0 0 0 1
Kortfristiga skulder 109 115 112 123 112 131 145 175 108 122
Skulder och eget kapital 749 728 744 737 665 643 613 706 688 610
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 395 384 384 384 355 324 192 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 408 410 0 0 0 15 50 44 24 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 128 129 128 121 121 147 141 136 113 100
Utdelning till aktieägare 70 70 70 70 60 50 20 50 90 90
Omsättning 772 778 845 821 779 795 759 842 911 830
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 772 778 845 821 779 795 719 842 911 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 562 529 519 517 552 569 520 453 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 81 39 119 155 108 89 -4 127 293 229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,77% -7,93% 2,92% 5,39% -2,01% 10,57% -14,61% -7,57% 9,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,95% 6,46% 15,73% 20,62% 16,99% 13,84% -0,16% 8,64% 34,59% 28,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,62% 6,04% 13,85% 18,51% 14,51% 11,19% -0,14% 7,24% 26,13% 21,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,75% 99,76% 99,89% 98,80%
Rörelsekapital/omsättning 32,38% 40,23% 33,02% 31,43% 25,80% 27,80% 31,57% 53,21% 46,10% 41,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,60% 76,64% 79,55% 76,39% 76,99% 74,55% 70,90% 68,69% 77,30% 74,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 329,36% 372,17% 349,11% 309,76% 279,46% 268,70% 256,55% 356,00% 488,89% 379,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...