Visa allt om Lars Olof Perselius Advokatfirma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 823 1 162 1 293 1 106 1 574 1 815 2 143 7 167 9 910 6 057
Övrig omsättning 0 0 0 4 026 0 0 1 72 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 717 -53 258 - -229 -529 -382 2 037 4 066 1 570
Resultat efter finansnetto 2 297 863 241 - -229 -530 -395 2 036 4 076 1 591
Årets resultat 1 430 962 804 - -8 6 120 1 461 2 559 1 178
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 392 11 392 11 184 11 192 11 691 11 745 11 927 12 066 6 090 6 280
Omsättningstillgångar 14 860 13 010 6 792 6 588 2 773 3 093 3 236 4 264 10 720 5 530
Tillgångar 26 252 24 402 17 976 17 780 14 464 14 838 15 163 16 330 16 810 11 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 409 21 163 15 051 14 247 11 896 11 904 11 899 11 779 10 317 7 758
Obeskattade reserver 3 086 2 656 2 007 2 785 2 286 2 527 2 892 3 452 3 302 2 522
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 752 583 918 747 282 406 373 1 099 3 190 1 530
Skulder och eget kapital 26 252 24 402 17 976 17 780 14 464 14 838 15 163 16 330 16 810 11 810
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 905 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - - 0 831 1 126
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - - - 156 157 176
Utdelning till aktieägare 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 823 1 162 1 293 5 132 1 574 1 815 2 144 7 239 9 910 6 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 412 387 647 553 787 908 2 143 7 167 9 910 6 057
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 156 111 176 223 349 588 800 1 087 988 1 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 717 -20 266 - -119 -347 -196 2 223 4 256 1 729
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 142,94% -10,13% 16,91% -29,73% -13,28% -15,31% -70,10% -27,68% 63,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,32% 3,84% 1,44% - -1,58% -3,57% -2,51% 12,47% 24,25% 13,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 105,31% 80,72% 19,95% - -14,55% -29,15% -17,78% 28,42% 41,14% 26,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 499,75% 1 069,45% 454,29% 528,12% 158,26% 148,04% 133,60% 44,16% 75,98% 66,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,53% 95,22% 92,44% 92,35% 94,57% 93,51% 93,35% 88,62% 76,70% 82,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 976,06% 2 231,56% 739,87% 881,93% 983,33% 761,82% 867,56% 387,99% 336,05% 361,44%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!