Visa allt om Tranås Stadshus Aktiebolag
Visa allt om Tranås Stadshus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 337 174 334 475 313 461 298 627 302 530 300 249 300 454 314 399 294 733 239 458
Övrig omsättning 10 239 12 878 10 081 5 870 4 314 9 628 15 043 17 434 16 920 14 693
Rörelseresultat (EBIT) 54 347 50 804 43 286 39 223 39 460 42 253 34 268 27 894 36 537 28 737
Resultat efter finansnetto 34 033 29 491 19 608 17 514 18 299 19 434 14 170 9 161 12 944 9 719
Årets resultat 25 747 22 343 13 439 13 450 14 387 14 588 10 399 6 626 9 570 5 825
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 632 544 1 472 446 1 404 703 1 363 666 1 094 793 953 735 827 902 754 052 729 059 537 253
Omsättningstillgångar 97 186 88 751 82 653 93 434 120 605 105 441 114 749 126 230 131 547 107 442
Tillgångar 1 729 730 1 561 197 1 487 356 1 457 100 1 215 398 1 059 176 942 651 880 282 860 606 644 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 953 199 207 176 864 163 426 150 456 130 631 116 044 105 646 94 133 86 178
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 49 421 41 220 36 459 32 960 35 249 38 508 34 647 32 128 29 681 28 103
Långfristiga skulder 1 342 622 1 210 883 1 158 458 1 148 663 946 322 809 496 692 274 660 490 660 199 471 211
Kortfristiga skulder 112 734 109 887 115 575 112 051 83 371 80 541 99 686 82 017 76 593 59 203
Skulder och eget kapital 1 729 730 1 561 197 1 487 356 1 457 100 1 215 398 1 059 176 942 651 880 282 860 606 644 695
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 548 2 453 2 431 2 742 2 615 2 427 2 265 2 025 2 059 1 784
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 30 668 31 371 28 950 27 158 25 959 27 654 30 164 29 533 29 273 25 680
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 14 522 14 565 13 719 12 114 11 917 11 745 14 589 13 322 14 266 12 885
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 347 413 347 353 323 542 304 497 306 844 309 877 315 497 331 833 311 653 254 151
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 68 70 69 67 66 66 88 93 96 84
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 958 4 778 4 543 4 457 4 584 4 549 3 414 3 381 3 070 2 851
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 735 732 693 662 652 670 565 500 504 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 108 149 102 575 91 656 77 142 76 175 77 268 67 854 58 477 65 880 53 506
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,81% 6,70% 4,97% -1,29% 0,76% -0,07% -4,44% 6,67% 23,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,18% 3,29% 2,96% 2,73% 3,30% 4,08% 3,75% 3,27% 4,32% 4,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,30% 15,34% 14,06% 13,32% 13,24% 14,38% 11,77% 9,16% 12,60% 12,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,69% 70,99% 71,43% 66,66% 65,10% 62,89% 60,18% 55,42% 57,83% 54,91%
Rörelsekapital/omsättning -4,61% -6,32% -10,50% -6,23% 12,31% 8,29% 5,01% 14,06% 18,65% 20,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,01% 12,76% 11,89% 11,22% 12,38% 12,33% 12,31% 12,00% 10,94% 13,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,02% 67,67% 59,03% 74,45% 133,78% 119,21% 104,70% 143,97% 159,80% 167,14%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -178 -6 187 -517 -245 -298 -264 -180 -183 -183
Resultat efter finansnetto -4 -3 098 -10 404 -2 332 -5 562 -5 696 -5 860 -5 968 -8 071 -4 646
Årets resultat 0 -98 -5 954 5 029 872 -4 198 -4 288 -4 430 -5 945 -2 397
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 365 352 321 352 321 352 321 163 239 163 239 162 239 162 239 160 089 158 489
Omsättningstillgångar 0 8 496 9 393 12 369 25 651 24 444 21 621 17 122 11 958 11 504
Tillgångar 365 360 817 361 714 364 690 188 890 187 683 183 860 179 361 172 047 169 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 14 362 14 460 20 414 15 385 14 514 14 515 11 127 1 245 4 620
Obeskattade reserver 0 376 376 376 376 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 345 341 527 340 736 339 139 150 139 150 139 150 139 150 139 150 139 149 770
Kortfristiga skulder 6 4 552 6 142 4 761 22 990 23 030 19 207 18 095 20 663 15 603
Skulder och eget kapital 365 360 817 361 714 364 690 188 890 187 683 183 860 179 361 172 047 169 993
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 -178 -6 187 -517 -245 -298 -264 -180 -183 -183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 4,06% 4,08% 5,68% 8,30% 7,73% 7,89% 6,20% 0,72% 2,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,00% 186,64% 152,93% 259,80% 111,57% 106,14% 112,57% 94,62% 57,87% 73,73%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...