Visa allt om Medical Vision AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 32 790 31 900 - 25 119 44 298 48 345 33 351 20 467 21 443 18 997
Övrig omsättning 2 878 1 440 - 36 0 982 19 52 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 265 260 - -19 019 -7 966 -2 774 -11 514 -11 929 -11 997 -12 925
Resultat efter finansnetto 1 233 -6 - -21 552 -11 749 -6 126 -14 605 -17 985 -14 544 -13 282
Årets resultat 1 233 -6 - -21 552 -11 749 -6 126 -14 605 -17 985 -14 544 -13 282
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 - 9 624 11 961 15 252 18 471 22 755 25 841 27 143
Omsättningstillgångar 4 515 3 390 - 27 883 45 193 44 682 18 630 28 145 16 185 23 485
Tillgångar 4 515 3 390 - 37 507 57 155 59 935 37 101 50 899 42 026 50 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 414 2 180 - 5 942 8 199 7 711 2 442 6 472 5 735 5 070
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 2 497 34 505 0 5 639 20 492 10 705 15 961
Kortfristiga skulder 1 102 1 209 - 29 068 14 450 52 224 29 021 23 934 25 586 29 597
Skulder och eget kapital 4 515 3 390 - 37 507 57 155 59 935 37 101 50 899 42 026 50 628
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 1 175 1 376 1 214
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 800
Löner till övriga anställda 0 - - 7 868 7 729 7 611 7 726 4 635 3 492 3 112
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 3 756 3 776 3 587 3 473 2 431 2 015 1 782
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 668 33 340 - 25 155 44 298 49 327 33 370 20 519 21 443 18 997
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 10 10 7 8 8 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 2 512 4 430 6 906 4 169 2 558 3 574 2 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 398 1 310 1 535 1 440 1 126 1 248 922
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 265 475 - -15 984 -4 604 875 -7 016 -8 325 -9 141 -11 020
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,79% - - -43,30% -8,37% 44,96% 62,95% -4,55% 12,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,02% 7,67% - -50,71% -13,94% -4,61% -30,82% -23,30% -28,23% -22,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,86% 0,82% - -75,72% -17,98% -5,72% -34,28% -57,96% -55,32% -60,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,36% 8,13% - 34,02% 34,32% 41,08% 42,12% 37,02% 32,01% 32,96%
Rörelsekapital/omsättning 10,41% 6,84% - -4,72% 69,40% -15,60% -31,16% 20,57% -43,84% -32,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,61% 64,31% - 15,84% 14,35% 12,87% 6,58% 12,72% 13,65% 10,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 409,71% 280,40% - 34,08% 112,10% 58,03% 51,83% 101,30% 44,72% 65,91%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!