Visa allt om Ingemar Engkvist Consulting AB
Visa allt om Ingemar Engkvist Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 138 338 0 - 331 178 157 731 684 2 304
Övrig omsättning - - - - 37 - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 824 -9 -16 - 183 -119 -152 -36 -142 990
Resultat efter finansnetto 790 -117 -20 - 185 -247 -151 311 -596 1 509
Årets resultat 505 -117 -20 - 176 83 6 311 -484 914
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 291 319 312 - 114 116 809 1 682 243 176
Omsättningstillgångar 2 288 460 256 - 820 647 543 420 3 632 6 069
Tillgångar 2 579 779 568 - 934 763 1 352 2 102 3 875 6 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 924 418 535 - 394 218 261 384 2 224 2 708
Obeskattade reserver 180 10 10 - 342 424 784 949 949 1 050
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 475 350 23 - 197 121 306 769 702 2 486
Skulder och eget kapital 2 579 779 568 - 934 763 1 352 2 102 3 875 6 245
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 *
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 300 310 250
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 300 310 250
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 328
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 9 16 21 119 90 267
Utdelning till aktieägare 600 0 0 - 0 0 127 128 0 0
Omsättning 2 138 338 0 - 368 178 157 731 685 2 304
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 - 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 138 338 - - 331 178 157 731 684 1 152
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 032 222 - - 29 53 52 466 474 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 824 -9 -16 - 183 -119 -152 -36 -142 1 019
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 532,54% - - - 85,96% 13,38% -78,52% 6,87% -70,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,95% -0,51% - - 19,81% -15,60% -11,02% 16,56% -3,33% 26,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,54% -1,18% - - 55,89% -66,85% -94,90% 47,61% -18,86% 71,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,03% 32,54% - - 188,22% 295,51% 150,96% -47,74% 428,36% 155,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,27% 54,66% 95,56% - 69,17% 69,53% 62,04% 51,54% 75,03% 55,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,12% 131,43% 1 113,04% - 416,24% 534,71% 177,45% 54,62% 517,38% 244,13%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...