Visa allt om Klimator AB
Visa allt om Klimator AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 286 7 813 10 015 3 929 3 722 2 937 3 165 3 942 4 688 2 848
Övrig omsättning 2 999 2 974 3 912 2 445 2 375 3 360 1 715 1 107 - -
Rörelseresultat (EBIT) -361 2 154 5 444 798 558 1 374 882 1 065 818 157
Resultat efter finansnetto 313 2 516 5 412 827 623 1 390 984 1 184 709 174
Årets resultat 508 1 680 4 105 646 258 770 503 786 321 63
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 415 774 784 268 360 542 582 559 414 282
Omsättningstillgångar 6 631 7 814 9 567 11 613 5 649 3 233 3 020 2 242 1 879 1 437
Tillgångar 7 046 8 588 10 350 11 881 6 009 3 775 3 601 2 802 2 293 1 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 626 4 918 5 038 2 032 1 605 1 647 1 627 1 544 758 437
Obeskattade reserver 1 463 1 717 1 386 1 348 1 408 1 208 894 625 497 303
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 957 1 953 3 926 8 500 2 996 920 1 080 632 1 038 979
Skulder och eget kapital 7 046 8 588 10 350 11 881 6 009 3 775 3 601 2 802 2 293 1 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 250 1 164 1 066 1 103 544
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 048 3 136 2 906 2 808 1 365 898 967 934 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 387 1 388 1 271 1 267 1 191 1 013 997 1 029 649
Utdelning till aktieägare 600 800 1 800 600 300 300 750 420 0 0
Omsättning 7 285 10 787 13 927 6 374 6 097 6 297 4 880 5 049 4 688 2 848
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 7 6 5 5 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 714 1 302 1 669 655 532 490 633 788 781 712
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 717 737 675 566 596 577 622 519 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -240 2 249 5 604 933 740 1 414 914 1 095 848 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,14% -21,99% 154,90% 5,56% 26,73% -7,20% -19,71% -15,91% 64,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,58% 30,33% 53,13% 6,97% 10,87% 36,90% 27,38% 42,26% 37,20% 10,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,54% 33,34% 54,91% 21,07% 17,54% 47,43% 31,15% 30,04% 18,20% 6,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 132,38% 75,02% 56,33% 79,23% 71,28% 78,75% 61,30% 40,84% 17,94% 16,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,85% 72,86% 59,12% 25,95% 43,98% 67,21% 63,48% 71,54% 48,66% 38,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 692,89% 400,10% 243,68% 136,62% 188,55% 351,41% 279,63% 354,75% 181,02% 146,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...