Visa allt om Berga Mark MB i Stockholm AB
Visa allt om Berga Mark MB i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 974 4 011 639 340 326 347 541 697 737 1 154
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 56 121 26 25 25 72 80 23 -24
Resultat efter finansnetto 119 56 121 26 25 75 72 80 -2 -9
Årets resultat 93 43 94 20 20 54 52 60 -2 -9
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 83 31 0 0 0 0 0 18 93
Omsättningstillgångar 629 658 648 185 212 237 244 246 168 174
Tillgångar 706 741 679 185 212 237 244 246 185 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 542 446 403 170 151 181 177 175 114 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 164 294 275 14 61 56 67 71 71 150
Skulder och eget kapital 706 741 679 185 212 237 244 246 185 267
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 366 30 - 0 156 109 217 281 315 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 299 133 145 0 0 0 0 0 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 103 70 42 47 49 32 84 101 112 229
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0
Omsättning 1 974 4 011 639 340 326 347 541 697 737 1 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 974 1 337 639 340 326 347 541 697 737 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 152 175 211 226 158 357 423 470 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 98 77 121 26 25 25 72 80 74 2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,79% 527,70% 87,94% 4,29% -6,05% -35,86% -22,38% -5,43% -36,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,56% 7,69% 17,82% 14,05% 11,79% 31,65% 29,51% 33,33% 12,43% -3,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,28% 1,42% 18,94% 7,65% 7,67% 21,61% 13,31% 11,76% 3,12% -0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,20% 100,00% 58,69% 84,71% 100,00% 98,27% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,56% 9,08% 58,37% 50,29% 46,32% 52,16% 32,72% 25,11% 13,16% 2,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,77% 60,19% 59,35% 91,89% 71,23% 76,37% 72,54% 71,14% 61,62% 43,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 383,54% 223,81% 235,64% 1 321,43% 347,54% 423,21% 364,18% 346,48% 236,62% 116,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...