Visa allt om Ale Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Ale Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 206 3 832 2 988 3 536 3 791 3 612 3 679 3 789 3 440 3 203
Övrig omsättning 700 849 822 848 1 055 1 493 1 273 1 459 991 733
Rörelseresultat (EBIT) 410 888 285 552 666 679 480 976 235 302
Resultat efter finansnetto 366 4 619 197 426 552 489 378 850 -18 91
Årets resultat 286 4 434 225 245 301 264 207 627 -18 58
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 612 4 388 5 796 5 944 6 130 6 168 6 088 6 209 6 105 6 283
Omsättningstillgångar 2 291 5 424 805 779 899 921 1 223 1 058 254 206
Tillgångar 6 903 9 812 6 601 6 723 7 029 7 088 7 312 7 267 6 359 6 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 774 4 688 454 479 534 483 619 712 84 192
Obeskattade reserver 0 0 0 461 355 217 94 0 0 0
Avsättningar (tkr) 367 367 367 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 916 2 938 4 196 4 245 4 288 4 309 4 332 4 379 4 675 4 884
Kortfristiga skulder 1 846 1 818 1 584 1 538 1 852 2 080 2 266 2 177 1 598 1 412
Skulder och eget kapital 6 903 9 812 6 601 6 723 7 029 7 088 7 312 7 267 6 359 6 488
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 404 435 429 424 368 406 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 737 1 674 1 558 1 733 1 719 1 866 1 813 1 655 1 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader - 704 668 733 726 751 772 727 735 660
Utdelning till aktieägare 1 000 3 200 200 250 300 250 400 300 0 90
Omsättning 4 906 4 681 3 810 4 384 4 846 5 105 4 952 5 248 4 431 3 936
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 - 7 8 8 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 601 639 498 - 542 452 460 541 491 534
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 412 394 - 419 370 385 418 403 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 579 1 061 476 794 886 891 685 1 215 496 456
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,76% 28,25% -15,50% -6,73% 4,96% -1,82% -2,90% 10,15% 7,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,94% 47,70% 4,35% 8,27% 9,53% 9,66% 6,58% 13,44% 3,71% 4,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,75% 122,13% 9,61% 15,72% 17,67% 18,96% 13,07% 25,79% 6,86% 9,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,88% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,58% 94,10% -26,07% -21,46% -25,14% -32,09% -28,35% -29,53% -39,07% -37,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,70% 47,78% 6,88% 12,47% 11,32% 9,07% 9,41% 9,80% 1,32% 2,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,11% 298,35% 50,82% 50,65% 48,54% 44,28% 53,97% 48,60% 15,89% 14,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...