Visa allt om Berotec AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 * 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 257 724 190 120 197 356 279 760 - 235 169 233 174 185 951 179 692 196 037
Övrig omsättning 332 521 1 33 - 0 36 70 244 231
Rörelseresultat (EBIT) 3 976 -714 1 054 2 891 - 2 027 4 720 1 201 731 4 408
Resultat efter finansnetto 3 968 -714 1 054 3 025 - 2 023 4 733 1 292 836 4 493
Årets resultat 2 498 75 919 1 903 - 2 124 2 581 1 142 364 2 396
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 * 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 16 84 60 - 166 112 126 78 8
Omsättningstillgångar 52 667 46 408 37 966 51 048 - 49 408 47 298 40 472 34 139 37 196
Tillgångar 52 672 46 424 38 050 51 108 - 49 574 47 410 40 598 34 217 37 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 121 6 623 7 196 6 925 - 6 616 6 762 5 218 4 069 5 532
Obeskattade reserver 1 880 1 380 2 338 2 678 - 2 469 3 292 1 996 2 280 1 996
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 77 216 0 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 671 38 344 28 300 41 504 - 40 490 37 356 33 384 27 867 29 677
Skulder och eget kapital 52 672 46 424 38 050 51 108 - 49 574 47 410 40 598 34 217 37 204
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08 *
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 536 164 191 369 - 100 - - 0 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 0 - - 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 169 149 58 116 - 31 - - 0 15
Utdelning till aktieägare 2 464 0 649 0 - 1 686 2 270 1 038 0 2 601
Omsättning 258 056 190 641 197 357 279 793 - 235 169 233 210 186 021 179 936 196 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - - 0 - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 196 037
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 30
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 988 -692 1 080 2 938 - 2 074 4 763 1 234 745 4 415
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,56% -3,67% -29,46% - - 0,86% 25,40% 3,48% -8,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,55% -1,54% 2,78% 5,93% - 4,09% 9,99% 3,20% 2,47% 12,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,54% -0,38% 0,54% 1,08% - 0,86% 2,03% 0,70% 0,47% 2,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 4,37% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,27% 4,24% 4,90% 3,41% - 3,79% 4,26% 3,81% 3,49% 3,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,10% 16,58% 23,70% 17,64% - 17,23% 19,68% 16,69% 17,09% 18,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,39% 121,03% 134,16% 123,00% - 120,63% 126,61% 121,23% 122,51% 125,34%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-08 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!