Visa allt om Mikael Engblom - 2 D.D. AB
Visa allt om Mikael Engblom - 2 D.D. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 043 1 182 1 115 945 1 066 817 1 394 1 198 1 375 888
Övrig omsättning - - - - 110 84 32 - 94 94
Rörelseresultat (EBIT) 295 453 316 211 423 0 411 259 532 180
Resultat efter finansnetto 753 436 296 192 402 -18 392 249 486 123
Årets resultat 502 299 267 117 220 10 254 145 345 45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 683 1 278 1 305 1 328 1 344 1 686 1 578 1 476 1 531
Omsättningstillgångar 3 856 2 947 2 132 2 008 1 881 1 522 1 237 1 286 1 233 1 131
Tillgångar 3 867 3 630 3 410 3 314 3 209 2 866 2 923 2 864 2 710 2 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 013 1 710 1 611 1 494 1 526 1 456 1 596 1 442 1 397 1 113
Obeskattade reserver 600 500 450 505 482 382 444 459 429 418
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 941 874 968 835 781 590 355 421 344 706
Kortfristiga skulder 313 545 381 480 419 438 528 542 540 426
Skulder och eget kapital 3 867 3 630 3 410 3 314 3 209 2 866 2 923 2 864 2 710 2 662
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 288 289 291 264 294 289 297 297 288 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 33 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - 0
Sociala kostnader 150 136 137 130 138 138 139 137 144 137
Utdelning till aktieägare 150 200 200 150 150 150 150 100 100 60
Omsättning 1 043 1 182 1 115 945 1 176 901 1 426 1 198 1 469 982
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 066 817 1 394 1 198 1 375 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 433 428 472 452 441 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 299 460 320 216 428 10 417 267 560 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,76% 6,01% 17,99% -11,35% 30,48% -41,39% 16,36% -12,87% 54,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,91% 12,59% 9,38% 6,46% 13,21% 0,00% 14,06% 9,25% 19,70% 6,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 73,83% 38,66% 28,70% 22,65% 39,77% 0,00% 29,48% 22,12% 38,84% 20,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,19% 96,91% 97,67% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 339,69% 203,21% 157,04% 161,69% 137,15% 132,68% 50,86% 62,10% 50,40% 79,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,16% 57,85% 57,54% 56,31% 58,62% 60,63% 65,80% 61,89% 62,95% 53,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 231,95% 540,73% 559,58% 418,33% 448,93% 347,49% 234,28% 237,27% 228,33% 265,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...