Visa allt om Actium Advokat AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 657 1 039 1 642 1 718 1 758 1 840 1 919 1 647 1 779 1 621
Övrig omsättning 234 297 102 119 119 147 199 198 29 0
Rörelseresultat (EBIT) 315 -93 684 459 350 465 493 736 702 482
Resultat efter finansnetto 287 -115 654 440 332 450 470 699 647 424
Årets resultat 226 120 489 347 254 285 304 392 374 219
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 667 2 739 2 881 2 952 3 003 2 966 2 928 3 006 3 021 2 100
Omsättningstillgångar 870 624 - 538 561 648 554 537 367 1 199
Tillgångar 3 538 3 362 - 3 490 3 564 3 614 3 482 3 542 3 388 3 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 373 1 333 1 160 901 950 862 857 724 531 357
Obeskattade reserver 585 585 852 835 846 845 765 695 515 351
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 328 1 228 1 329 1 421 1 489 1 526 1 602 1 686 1 571 1 649
Kortfristiga skulder 251 216 424 333 279 382 259 438 770 941
Skulder och eget kapital 3 538 3 362 3 765 3 490 3 564 3 614 3 482 3 542 3 388 3 299
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 529 320 210 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 - 0 22 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 330 253 212 164
Utdelning till aktieägare 195 185 0 230 397 165 280 170 200 200
Omsättning 1 891 1 336 1 744 1 837 1 877 1 987 2 118 1 845 1 808 1 621
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 - - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 657 1 039 1 642 1 718 1 758 1 840 - - 1 779 1 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 052 988 578 812 942 958 - - 476 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 386 -22 755 540 432 547 575 818 762 519
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,48% - -4,42% -2,28% -4,46% -4,12% 16,51% -7,42% 9,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,90% -2,77% - 13,15% 9,82% 12,95% 14,16% 20,78% 20,84% 14,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,01% -8,95% 41,66% 26,72% 19,91% 25,43% 25,69% 44,69% 39,69% 29,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,66% 98,02% 98,81% 100,00% 99,43% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,36% 39,27% -25,82% 11,93% 16,04% 14,46% 15,37% 6,01% -22,65% 15,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,70% 53,22% - 44,48% 45,17% 42,09% 41,75% 35,75% 27,53% 18,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 346,61% 288,89% - 161,56% 201,08% 169,63% 213,90% 122,60% 47,66% 127,42%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!