Visa allt om Actium Advokat AB
Visa allt om Actium Advokat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 840 1 919 1 647 1 779 1 621 1 579 1 351 1 497 1 204 1 094
Övrig omsättning 147 199 198 29 - 121 47 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 465 493 736 702 482 501 253 354 0 92
Resultat efter finansnetto 450 470 699 647 424 457 206 303 -77 9
Årets resultat 285 304 392 374 219 250 93 166 -35 78
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 966 2 928 3 006 3 021 2 100 1 827 1 897 1 976 2 051 2 146
Omsättningstillgångar 648 554 537 367 1 199 445 277 266 144 239
Tillgångar 3 614 3 482 3 542 3 388 3 299 2 271 2 174 2 243 2 195 2 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 862 857 724 531 357 438 308 335 288 412
Obeskattade reserver 845 765 695 515 351 240 125 75 0 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 526 1 602 1 686 1 571 1 649 1 227 1 305 1 383 1 534 1 561
Kortfristiga skulder 382 259 438 770 941 366 437 450 372 369
Skulder och eget kapital 3 614 3 482 3 542 3 388 3 299 2 271 2 174 2 243 2 195 2 385
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 529 320 210 282 404 335 437 503 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 22 19 6 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 330 253 212 164 202 228 221 246 194
Utdelning till aktieägare 165 280 170 200 200 300 120 120 120 89
Omsättning 1 987 2 118 1 845 1 808 1 621 1 700 1 398 1 497 1 204 1 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 840 - - 1 779 1 621 1 579 1 351 1 497 1 204 1 094
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 958 - - 476 526 646 591 690 682 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 547 575 818 762 519 540 332 446 95 198
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,12% 16,51% -7,42% 9,75% 2,66% 16,88% -9,75% 24,34% 10,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,95% 14,16% 20,78% 20,84% 14,61% 22,32% 11,68% 15,78% 0,00% 3,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,43% 25,69% 44,69% 39,69% 29,73% 32,11% 18,80% 23,65% 0,00% 8,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,46% 15,37% 6,01% -22,65% 15,92% 5,00% -11,84% -12,29% -18,94% -11,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,09% 41,75% 35,75% 27,53% 18,66% 27,08% 18,41% 17,40% 13,12% 18,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,63% 213,90% 122,60% 47,66% 127,42% 121,58% 63,39% 59,11% 38,71% 64,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...