Visa allt om Västgöta Måleri & Golv AB
Visa allt om Västgöta Måleri & Golv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 466 12 952 10 014 7 331 7 966 6 785 6 828 6 766 8 971 8 528
Övrig omsättning 276 187 57 - - 48 74 79 7 21
Rörelseresultat (EBIT) 3 367 - 1 735 1 065 1 197 1 236 1 455 1 417 1 040 1 163
Resultat efter finansnetto 3 354 - 1 741 1 121 1 237 1 004 1 948 1 463 1 018 1 107
Årets resultat 2 299 - 1 417 1 166 636 831 1 407 1 088 821 700
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 735 5 134 5 265 1 306 1 252 987 1 050 965 783 857
Omsättningstillgångar 8 180 7 307 5 981 6 357 5 651 4 946 5 295 4 249 3 289 3 460
Tillgångar 13 916 12 442 11 246 7 663 6 903 5 933 6 345 5 215 4 072 4 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 418 8 519 7 151 5 934 4 768 4 411 3 730 2 563 1 475 1 054
Obeskattade reserver 960 556 401 479 851 480 713 679 705 836
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 355 1 590 1 680 0 0 0 0 408 435 543
Kortfristiga skulder 2 182 1 778 2 014 1 250 1 284 1 041 1 902 1 564 1 457 1 883
Skulder och eget kapital 13 916 12 442 11 246 7 663 6 903 5 933 6 345 5 215 4 072 4 317
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 *
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 465 429 352 323 312 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 5 324 3 947 2 963 2 334 1 983 1 962 1 875 2 398 2 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 964 1 589 1 246 1 078 973 838 825 922 1 178
Utdelning till aktieägare 1 000 400 0 200 0 280 150 240 0 400
Omsättning 16 742 13 139 10 071 7 331 7 966 6 833 6 902 6 845 8 978 8 549
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 11 9 9 8 8 8 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 176 996 910 815 885 848 854 846 748 711
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 566 492 459 438 426 399 380 288 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 595 - 1 898 1 171 1 307 1 316 1 525 1 480 1 113 1 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,13% 29,34% 36,60% -7,97% 17,41% -0,63% 0,92% -24,58% 5,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,27% - 15,77% 14,65% 17,99% 21,44% 31,03% 28,88% 26,50% 27,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,52% - 17,72% 15,32% 15,59% 18,75% 28,84% 22,26% 12,03% 13,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,67% - 81,14% 81,09% 78,89% 79,96% 78,43% 79,20% 64,06% 69,66%
Rörelsekapital/omsättning 36,43% 42,69% 39,61% 69,66% 54,82% 57,55% 49,69% 39,68% 20,42% 18,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,24% 71,96% 66,37% 82,31% 78,16% 80,31% 67,07% 58,74% 48,69% 38,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,86% 399,66% 286,40% 492,08% 425,08% 442,46% 253,47% 244,25% 192,24% 156,93%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...