Visa allt om Gudrun Maciel Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 312 1 329 1 518 1 296 1 221 1 368 1 429 - 1 872 1 540
Övrig omsättning 43 45 46 45 44 43 46 - 66 62
Rörelseresultat (EBIT) 169 237 394 496 485 607 507 - 214 348
Resultat efter finansnetto 127 238 393 496 484 607 504 - 208 342
Årets resultat 197 192 262 288 281 348 297 - 118 265
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 3 053 267 20 0 0 0 4 - 187 101
Omsättningstillgångar 266 2 715 2 447 2 103 1 844 1 487 1 067 - 319 506
Tillgångar 3 319 2 982 2 467 2 103 1 844 1 487 1 071 - 506 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 790 1 593 1 501 1 239 1 102 821 597 - 200 333
Obeskattade reserver 595 719 721 662 535 413 257 - 54 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Långfristiga skulder 175 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Kortfristiga skulder 758 670 245 202 208 253 217 - 252 274
Skulder och eget kapital 3 319 2 982 2 467 2 103 1 844 1 487 1 071 - 506 607
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12 *
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 98 - - 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 - 602 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 101 - 282 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 0 0 - 75 250
Omsättning 1 355 1 374 1 564 1 341 1 265 1 411 1 475 - 1 938 1 602
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 - 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 312 1 329 1 518 1 296 1 221 1 368 1 429 - 936 1 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 159 293 340 210 212 201 297 - 491 628
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 337 242 399 496 485 611 511 - 243 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,28% -12,45% 17,13% 6,14% -10,75% -4,27% - - 21,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,09% 8,58% 15,97% 23,59% 26,30% 40,82% 47,34% - 42,29% 57,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,88% 19,26% 25,96% 38,27% 39,72% 44,37% 35,48% - 11,43% 22,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,63% 95,49% 95,59% 97,22% 93,86% 93,71% 99,09% - 99,68% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -37,50% 153,88% 145,06% 146,68% 133,99% 90,20% 59,48% - 3,58% 15,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,92% 72,23% 83,64% 83,47% 82,39% 76,88% 74,46% - 47,85% 54,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,09% 405,22% 998,78% 1 041,09% 886,54% 587,75% 491,71% - 126,59% 184,67%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!