Visa allt om E.Holmberg & Co AB
Visa allt om E.Holmberg & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 527 3 003 2 726 3 352 3 745 3 905 4 188 4 061 6 075 6 060
Övrig omsättning - - - - 11 69 24 - 264 137
Rörelseresultat (EBIT) 315 406 28 17 -229 397 -125 -159 -269 258
Resultat efter finansnetto 313 405 26 15 -233 386 -177 -231 -374 182
Årets resultat 228 273 26 15 -133 134 -177 -231 -347 127
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 158 183 238 150 180 407 445 660 1 185 1 821
Omsättningstillgångar 504 678 726 795 892 1 015 851 557 1 046 1 215
Tillgångar 662 861 964 945 1 072 1 421 1 296 1 217 2 230 3 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 427 452 178 152 137 270 136 60 120 592
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 44 1 0 30 45 90 272 455 837
Kortfristiga skulder 235 365 784 792 905 1 106 1 070 884 1 656 1 580
Skulder och eget kapital 662 861 964 945 1 072 1 421 1 296 1 217 2 230 3 036
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 83 282 376 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 320 300 376 424 422 389 336 344 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 15 25 125 162 154 283 340 420 353
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 2 527 3 003 2 726 3 352 3 756 3 974 4 212 4 061 6 339 6 197
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 264 1 502 1 363 1 676 1 873 1 953 1 396 1 354 2 025 2 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 217 235 210 315 364 352 310 356 429 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 340 461 65 47 -145 585 33 5 147 608
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,85% 10,16% -18,68% -10,49% -4,10% -6,76% 3,13% -33,15% 0,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,58% 47,15% 2,90% 1,80% -21,36% 28,08% -9,65% -12,98% -12,02% 8,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,47% 13,52% 1,03% 0,51% -6,11% 10,22% -2,98% -3,89% -4,41% 4,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 37,16% 24,91% 33,56%
Rörelsekapital/omsättning 10,65% 10,42% -2,13% 0,09% -0,35% -2,33% -5,23% -8,05% -10,04% -6,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,50% 52,50% 18,46% 16,08% 12,78% 19,00% 10,49% 4,93% 5,38% 20,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,47% 185,75% 92,60% 100,38% 98,56% 91,77% 79,53% 63,01% 63,16% 76,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...