Visa allt om Östersunds Rådhus Aktiebolag
Visa allt om Östersunds Rådhus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 252 187 281 277 326 678 331 231 300 645 295 030 299 490 305 688 297 241 290 067
Övrig omsättning 818 817 705 108 34 815 - 6 575 10 229 16 040 11 941 7 667 11 575
Rörelseresultat (EBIT) 816 234 734 441 60 771 15 754 39 775 34 522 28 212 16 589 22 498 50 129
Resultat efter finansnetto 807 710 713 408 27 670 -22 685 -5 865 -14 285 -17 324 65 760 -9 181 -13 535
Årets resultat 807 736 704 645 7 652 -10 621 -4 011 17 358 -13 100 69 875 -3 092 -8 748
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 984 192 2 482 301 2 376 735 2 216 859 2 066 226 2 014 707 2 062 235 2 103 138 2 106 031 2 082 463
Omsättningstillgångar 1 561 034 340 135 103 230 43 448 35 879 46 515 7 475 117 002 18 382 40 621
Tillgångar 10 545 226 2 822 436 2 479 965 2 260 307 2 102 105 2 061 222 2 069 710 2 220 140 2 124 412 2 123 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 841 015 1 095 302 360 279 328 496 295 038 295 643 255 284 268 384 198 509 195 215
Minoritetsintressen 0 0 0 0 1 276 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 843 894 169 982 174 712 172 115 178 593 151 862 184 845 189 290 198 507 202 509
Långfristiga skulder 4 686 820 1 270 201 1 481 000 1 648 003 1 579 003 1 575 003 1 572 381 1 532 396 1 592 402 1 675 654
Kortfristiga skulder 1 173 497 286 951 463 974 111 693 48 195 38 714 57 200 230 070 134 995 49 705
Skulder och eget kapital 10 545 226 2 822 436 2 479 965 2 260 307 2 102 105 2 061 222 2 069 710 2 220 140 2 124 412 2 123 084
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 609 2 647 2 451 2 453 1 187 1 771 1 776 1 559 1 888 1 801
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 588 33 133 31 091 25 995 16 161 17 099 16 814 16 793 14 730 13 208
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 624 11 549 10 464 9 041 8 396 6 969 7 540 9 129 7 375 7 035
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 071 004 986 385 361 493 331 231 307 220 305 259 315 530 317 629 304 908 301 642
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 57 55 48 47 43 52 52 48 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 424 4 935 5 940 6 901 6 397 6 861 5 759 5 879 6 193 6 446
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 628 612 593 548 676 489 551 557 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 886 218 776 823 127 525 81 339 91 125 84 244 78 725 61 966 75 522 95 763
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,34% -13,90% -1,37% 10,17% 1,90% -1,49% -2,03% 2,84% 2,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,75% 26,06% 2,47% 0,72% 1,93% 1,74% 1,40% 4,41% 1,14% 2,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 324,01% 261,50% 18,74% 4,94% 13,50% 12,13% 9,66% 32,04% 8,18% 18,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 99,93% 99,94% 99,93% 99,93%
Rörelsekapital/omsättning 153,67% 18,91% -110,43% -20,60% -4,10% 2,64% -16,60% -36,99% -39,23% -3,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,42% 38,81% 14,53% 14,53% 14,04% 14,34% 12,33% 12,09% 9,34% 9,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,52% 118,53% 21,00% 20,29% 74,45% 119,94% 12,94% 50,82% 13,58% 81,60%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 12 12 21 31 0 25 0 290 90 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) -1 931 -2 910 -1 708 -2 186 -1 802 -1 343 -85 -563 -575 -74
Resultat efter finansnetto -5 349 -14 291 -20 468 -23 704 -26 718 -26 721 18 101 67 530 -8 892 -32 832
Årets resultat 13 246 41 386 6 577 -5 481 1 722 -7 111 34 417 80 281 -1 808 3
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 561 714 956 090 903 557 881 015 893 633 893 982 893 982 893 982 893 982 893 982
Omsättningstillgångar 48 340 20 605 8 095 6 064 10 426 30 570 44 977 11 850 8 054 14 660
Tillgångar 1 610 054 976 695 911 652 887 079 904 059 924 552 938 959 905 832 902 036 908 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 600 261 789 189 038 151 096 120 658 107 918 105 052 80 954 2 000 2 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 700 000 700 000 698 000 733 000 778 000 810 000 767 375 757 375 897 375 897 375
Kortfristiga skulder 15 454 14 906 24 614 2 983 5 401 6 634 66 532 67 502 2 661 9 267
Skulder och eget kapital 1 610 054 976 695 911 652 887 079 904 059 924 552 938 959 905 832 902 036 908 642
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 17 0 0 31
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 156 106 0 0 0 0 16 27 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 35 - 0 0 0 5 5 5 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 12 21 31 0 25 0 290 90 8
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 931 -2 910 -1 708 -2 186 -1 802 -1 343 -85 -563 -575 -74
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -42,86% -32,26% - -100,00% - -100,00% 222,22% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,12% -0,30% -0,19% -0,25% - -0,08% - 8,84% -0,06% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16 091,67% -24 250,00% -8 133,33% -7 051,61% - -2 836,00% - 27 609,66% -568,89% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% - 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 274 050,00% 47 491,67% -78 661,90% 9 938,71% - 95 744,00% - -19 190,34% 5 992,22% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,56% 26,80% 20,74% 17,03% 13,35% 11,67% 11,19% 8,94% 0,22% 0,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 312,80% 138,23% 32,89% 203,29% 193,04% 460,81% 67,60% 17,56% 302,67% 158,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...