Visa allt om Presector AB
Visa allt om Presector AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 248 110 881 145 873 1 745 2 023 2 437 1 694 1 921
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) - -627 -29 -335 -275 473 970 885 783 1 011
Resultat efter finansnetto - -240 -37 384 -159 545 1 062 1 411 380 939
Årets resultat - 11 78 311 1 300 607 935 0 476
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 6 054 5 396 5 301 4 964 5 094 5 393 4 859 4 104 3 104 2 724
Tillgångar 6 054 5 396 5 301 4 964 5 094 5 393 4 859 4 104 3 104 2 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 238 3 103 3 092 3 014 2 703 2 703 2 403 1 795 860 860
Obeskattade reserver 421 617 876 1 025 1 051 1 232 1 110 856 591 391
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 393 1 675 1 333 925 1 340 1 459 1 346 1 452 1 653 1 475
Skulder och eget kapital 6 054 5 396 5 301 4 964 5 094 5 393 4 859 4 104 3 104 2 727
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 392 759 747 371
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 385 380 340
Löner till övriga anställda 653 392 289 125 574 641 83 46 56 24
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 235 159 109 66 199 210 183 171 175 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 248 110 881 145 873 1 745 2 023 2 437 1 696 1 921
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 624 55 441 73 437 873 1 012 2 437 1 694 1 921
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 296 297 106 415 487 394 682 679 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - -627 -29 -335 -275 473 970 885 786 1 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 034,55% -87,51% 507,59% -83,39% -49,97% -13,74% -16,99% 43,86% -11,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -3,76% -0,09% 8,24% -2,59% 10,68% 22,39% 35,09% 26,93% 37,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -184,55% -0,57% 282,07% -15,12% 33,01% 53,78% 59,09% 49,35% 53,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,91% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 293,35% 3 382,73% 450,40% 2 785,52% 430,01% 225,44% 173,65% 108,82% 85,66% 65,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,91% 66,42% 71,22% 76,82% 68,27% 66,96% 66,29% 59,11% 41,41% 41,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,99% 322,15% 397,67% 536,65% 380,15% 369,64% 361,00% 282,64% 187,78% 184,68%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...