Visa allt om Veriscan Security AB
Visa allt om Veriscan Security AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 502 6 740 6 858 7 216 7 364 10 459 10 669 11 112 9 992 8 501
Övrig omsättning - 829 946 1 412 692 310 983 862 1 251 1 559
Rörelseresultat (EBIT) -701 166 -1 300 324 -784 485 345 180 148 316
Resultat efter finansnetto -980 -58 -1 634 15 -1 080 124 15 -162 -231 24
Årets resultat -980 -58 -1 634 15 -1 080 115 12 -162 -231 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 809 5 815 5 291 4 937 4 149 4 271 4 782 4 603 4 527 4 040
Omsättningstillgångar 146 1 737 2 695 3 525 3 333 3 185 3 121 2 710 3 129 2 234
Tillgångar 6 955 7 552 7 986 8 463 7 481 7 456 7 902 7 314 7 656 6 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 077 2 058 1 615 1 969 1 953 1 040 920 409 571 801
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 322 3 756 3 179 3 476 2 215 2 206 3 284 1 088 1 585 830
Kortfristiga skulder 1 557 1 739 3 192 3 018 3 313 4 210 3 698 5 817 5 501 4 642
Skulder och eget kapital 6 955 7 552 7 986 8 463 7 481 7 456 7 902 7 314 7 656 6 274
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 041 996 1 149 801 1 754
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 2 624 3 541 3 562 3 771 3 182 4 277 4 712 4 163 2 743
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 265 1 538 1 607 1 712 1 847 2 389 2 623 2 290 1 990
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 502 7 569 7 804 8 628 8 056 10 769 11 652 11 974 11 243 10 060
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 6 7 7 8 9 12 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 123 980 1 031 921 1 162 889 855 769 708
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 708 825 762 726 704 640 652 580 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 499 1 369 -148 1 264 162 1 390 1 233 1 070 1 022 1 091
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -92,55% -1,72% -4,96% -2,01% -29,59% -1,97% -3,99% 11,21% 17,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,98% 2,22% -16,20% 3,96% -10,47% 6,61% 4,47% 2,67% 2,05% 5,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -138,25% 2,49% -18,87% 4,64% -10,63% 4,71% 3,31% 1,75% 1,57% 3,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -281,08% -0,03% -7,25% 7,03% 0,27% -9,80% -5,41% -27,96% -23,74% -28,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,49% 27,25% 20,22% 23,27% 26,11% 13,95% 11,64% 5,59% 7,46% 12,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,38% 99,88% 84,43% 116,80% 100,60% 75,65% 84,40% 46,59% 56,88% 48,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...